ОИЦ-СМОЛЯН ПРОВЕДЕ ТЕМАТИЧНА РАБОТНА СРЕЩА НА ТЕМА "ОБРАЗОВАНИЕ" В КОНТЕКСТА НА РАЗРАБОТВАНЕ НА КОНЦЕПЦИИ ЗА ИТИ

ОИЦ-СМОЛЯН ПРОВЕДЕ ТЕМАТИЧНА РАБОТНА СРЕЩА НА ТЕМА "ОБРАЗОВАНИЕ" В КОНТЕКСТА НА РАЗРАБОТВАНЕ НА КОНЦЕПЦИИ ЗА ИТИ

Днес, екипът на Областен информационен център-Смолян, като част от Звеното за медиации към РСР на Южен централен регион, проведе тематична работна среща на тема "Образование" в контекста на разработване на Концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ).

На срещата присъстваха представители на общините и училищата от Област Смолян, Регионално управление на образованието, работодатели и други заинтересовани страни.

Целта на срещата бе представяне на разяснения за сектор "Образование" и кандидатстването по процедура BG16FFPR003-2.001 - КОНЦЕПЦИИ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ (ИТИ), чийто краен срок за кандидатстване е 27.09.2023 г..
Акцент беше поставен и върху процедура „РАЗВИТИЕ НА ДУАЛНАТА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ В ПОО" - част от Концепциите за ИТИ.

Вирни се горе