ОИЦ-СМОЛЯН ПРОВЕДЕ РАБОТНА СРЕЩА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА КОНЦЕПЦИИТЕ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ (ИТИ)

ОИЦ-СМОЛЯН ПРОВЕДЕ РАБОТНА СРЕЩА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА КОНЦЕПЦИИТЕ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ (ИТИ)

На 20 юли 2023 г. Областен информационен център – Смолян проведе работна информационна среща с представители на Областна и общинските администрации от Област Смолян, на която бе представена информация за отворената за кандидатстване процедура за подаване на концепции за Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ), която се реализира в рамките на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. (ПРР). На срещата присъстваха и представители на местните и регионални медии. Интегрираният териториален подход представлява подход, базиран на местните специфики, насочен към ефективното използване на потенциала на всяка територия при тесен диалог и сътрудничество между различни заинтересовани страни на местно ниво - държавни органи, областни администрации и общински власти, представители на гражданското общество, на бизнеса, научната общност и други. През периода 2021-2027 г. в България ще бъде прилаган интегриран териториален подход, с което се цели развитие на модел на партньорство и насърчаване на сътрудничеството между различни действащи лица на местно ниво. Концепцията за ИТИ представлява една или повече проектни идеи за една или няколко дейности/инвестиции, които в комбинация помежду си или с други осъществени или предстоящи инвестиции на дадена територия с общи характеристики и/или потенциали за развитие, служат за осъществяването на конкретна цел или приоритет от Интегрираната териториална стратегия за развитие (ИТСР) на съответния регион за планиране. В рамките на подхода ще се финансират мерки за обновяване и модернизация на пътна, образователна, здравна, социална, културна и туристическа инфраструктура, енергийна ефективност и устойчива градска мобилност, мерки в областта на образователната интеграция и подобряване на връзката на образованието с пазара на труда, насърчаване на заетостта, социално включване и младежка заетост и др.. При изпълнението на ИТИ ще се следва подхода „отдолу-нагоре“. Работата по процеса на подаване и подбор на концепции за ИТИ се осъществява от Регионалните съвети за развитие, които се подпомагат от 3 експертни звена. Две от звената - звеното за медиация и звеното за публични консултации са съставени от експерти на Областните информационни центрове на регионално ниво. Финансирането и изпълнението на новия регионален подход ще се осъществява чрез 6 от Програмите за споделено управление на европейски средства в България през Програмен период 2021-2027 г.. Това са Програма „Развитие на регионите“, която е водеща програма за прилагане на подхода ИТИ, както и Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“, Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“, Програма „Образование“, Програма „Околна среда“ и Програма „Развитие на човешките ресурси“. На срещата присъства и г-н Юлиян Моллов – началник на отдел „Южен централен район“ към главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ на МРРБ и секретар на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район за планиране, който даде разяснения на присъстващите по отношение на Единните указания за кандидатстване с Концепции за ИТИ. Областен информационен център-Смолян планира провеждането на още работни срещи и с останалите заинтересовани страни при прилагането на подхода ИТИ. Екипът на Областен информационен център-Смолян, като част от Звеното за медиация, остава на разположение на всички желаещи да получат информация и съдействие при търсене на партньори за създаване на Концепции за ИТИ.

Областен информационен център – Смолян е част от Мрежата от 27 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в Р. България.

Вирни се горе