ОИЦ-СМОЛЯН ПРЕДСТАВИ ПРОЕКТА НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПАРТНЬОРСТВО НА БЪЛГАРИЯ С ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

ОИЦ-СМОЛЯН ПРЕДСТАВИ ПРОЕКТА НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПАРТНЬОРСТВО НА БЪЛГАРИЯ С ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

Днес, 2 декември 2021 г. екипът на Областен информационен център – Смолян проведе онлайн информационно събитие, по време на което представи проекта на Споразумението за партньорство (СП) на Република България с Европейската комисия за програмен период 2021 – 2027 г.. Срещата бе част от Общата кампания на Мрежата от ОИЦ за 2021 г., която се провежда в периода 22 ноември 2021 г. – 17 декември 2021 г.. Споразумението за партньорство е важен национален стратегически документ, който очертава основните приоритети за програмния период 2021 -2027 г.. В рамките на срещата бяха представени основните елементи, приоритети, финансиране, както и приноса на бъдещите програми 2021-2027 г. към целите на Споразумението за партньорство. Съгласно проекта на Документа, през програмен период 2021-2027 г. инвестициите с европейско финансиране ще се осъществяват в рамките на пет основни стратегически политики на ЕС, които са „По-интелигентна Европа“, „По-зелен, нисковъглероден преход“, „По-добре свързана Европа“, „По-социална Европа“ и „Европа по-близо до гражданите“. Определените цели ще бъдат постигнати чрез планирани мерки в съответните области и финансови интервенции в различните приоритети и направления. Целите и приоритетите, изведени в Споразумението за партньорство ще се реализират посредством 10 програми, като научните изследвания и иновации са отделени в нова програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“. През новия програмен период Европейското териториално сътрудничество, което насърчава икономическото, социалното и териториално развитие в Съюза ще се осъществи чрез общо 12 трансгранични, транснационални, и междурегионални програми. Участниците в онлайн събитието бяха запознати и с подхода „Водено от общността местно развитие“, който ще продължи да бъде приоритетен и през новия програмен период. Той ще се прилага в цялата страна и ще се изпълнява „отдолу-нагоре“ чрез местни инициативни групи, на ниво община, част от община или група съседни общини с население между 10 000 и 150 000 жители. Представен бе и Фонда за справедлив преход – той ще бъде насочен към смекчаване на социално-икономическите последствия от поетапното затваряне на въглищните мини и електроцентрали в най-засегнатите области на страната. Средствата за България по този Фонд са в размер на 1,295 млрд. евро. Проектът на Споразумението за партньорство е публикуван Единния информационен портал за ЕСИФ www.eufunds.bg и на Портала за обществени консултации www.strategy.bg

Областен информационен център – Смолян остава на разположение за допълнителни въпроси относно Споразумението за партньорство (СП) на Република България с Европейската комисия за програмен период 2021 – 2027 г.

Вирни се горе