ОИЦ-СМОЛЯН ПРЕДСТАВИ ПРЕД ОБЩЕСТВЕНОСТА НОВИТЕ ПРОГРАМИ, СЪФИНАНСИРАНИ ОТ ЕС

ОИЦ-СМОЛЯН ПРЕДСТАВИ ПРЕД ОБЩЕСТВЕНОСТА НОВИТЕ ПРОГРАМИ, СЪФИНАНСИРАНИ ОТ ЕС

Днес, Областният информационен център – Смолян представи пред широката общественост новите Европейските програми, съфинансирани от ЕС, за Програмен период 2021-2027 г. Събитието бе част от Общата инициатива на Мрежата от ОИЦ за 2022 г.. На срещата присъстваха представители на бизнеса, администрацията, образователни, културни институции и др..

Събитието бе открито от Марин Захариев – зам.-кмет на Община Смолян, който отбеляза важната роля, която има екипът на ОИЦ-Смолян вече над 10 години в популяризирането на възможностите за европейско финансиране. Той приветства всички присъстващи и ги призова към активност, както по време на обществените обсъждания по предстоящите процедури, така и по време на кандидатстване и реализиране на проекти, съфинансирани от Европейския съюз.

С над 21 млрд. лева от Европейските фондове за споделено управление ще разполага през този програмен период страната ни. Националното съфинансиране по програмите възлиза на над 4 млрд. лв., а целите заложени в Споразумението за партньорство, ще бъдат постигнати чрез изпълнението на 10 програми, коментира Цветанка Генчева, управител на ОИЦ – Смолян. Тя представи политиките, заложени в Споразумението и различните подходи при изпълнението на програмите.

Над 3,6 млрд. лв. са планирани по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. за интегрирано градско и регионално развитие. Програмата ще се изпълнява чрез интегриран териториален подход, насърчаващ партньорството между различни заинтересовани страни на местно ниво, за ефективното използване и развитие на потенциала на дадения регион. Планирани са мерки, насочени към обновяване и модернизация на пътна, образователна, здравна, социална и културна инфраструктура, енергийна ефективност и устойчива градска мобилност и др.

Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. е насочена към преодоляване предизвикателствата в сферата на пазара на труда и на пречките пред социалното включване и равните възможности на уязвими групи от обществото. Общият бюджет на програмата е над 3,8 млрд. лева.

По Програма „Образование“ 2021-2027 г. ще се осигури качествено и приобщаващо образование за всички деца, ще се инвестира в повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти и непедагогическия персонал и др. За постигането на тези цели ще бъдат инвестирани близо 1,7 млрд. лева..

С подкрепата на Програма „Конкурентоспособност“ 2021-2027 г., която ще разполага с 3 млрд. лева., ще се реализират мерки, насочени към постигането на интелигентен и устойчив растеж на българската икономика, както и за осъществяването на индустриална и цифрова трансформация.

Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 г., която ще разполага с бюджет от над 2,1 млрд. лв., ще бъде насочена към развитие на научните изследвания и инфраструктура, иновациите и интелигентната индустрия, ускоряване на навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото, и подобряване на киберсигурността.

С бюджет от 3,5 млрд. лв. Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. ще подобри ВиК инфраструктурата и качеството на атмосферния въздух, управлението на отпадъците и опазването на биоразнообразието, както и превенция и управление на риска от наводнения, свлачища и горски пожари.

По Програма „Храни“ 2021-2027 г. ще се предостави топъл обяд, пакети с хранителни стоки и хигиенни материали на най-уязвимите групи, живеещи в бедност и социална изолация.

Общият бюджет на програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г. е 1,9 млрд. лева.

С най-малък бюджет са Програмите „Морско дело, рибарство и аквакултури“ 2021-2027 и „Техническа помощ“ 2021-2027 г.

Екипът на ОИЦ-Смолян остава на разположение за всякакви допълнителни въпроси, свързани с европейското финансиране.

Областен информационен център – Смолян е част от Мрежата от 27 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в Р. България.

Вирни се горе