Одобрени са всички подадени концепции за ИТИ от област Смолян – 7 на брой, на обща стойност над 140 млн. лв.

Одобрени са всички подадени концепции за ИТИ от област Смолян – 7 на брой, на обща стойност над 140 млн. лв.

ВСИЧКИ КОНЦЕПЦИИ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ ОТ ОБЛАСТ СМОЛЯН ПРЕМИНАВАТ ОЦЕНКА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ И ДОПУСТИМОСТ

Управляващият орган на Програма „Развитие на регионите“, като водеща програма по прилагането на новия териториален подход Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ), публикува списъците на Концепциите за ИТИ от Южен централен регион, които преминават или не преминават етапа на административно съответствие и допустимост (АСД).

Одобрени са всички подадени Концепции за ИТИ от Област Смолян – 7 на брой, на обща стойност над 140 млн. лв.. Всички одобрени Концепции на етап АСД подлежат на публични консултации.

Експертите от ОИЦ-Смолян като част от Звеното за публични консултации към Регионалния съвет за развитие (РСР) на Южен централен регион (ЮЦР) ще организират събития за представяне и обсъждане на предложените КИТИ. Целта е да бъде осигурено участието на местните общности в процеса на подбор, като мненията и коментарите да бъдат представени на широкия състав на РСР, който да ги вземе под внимание преди да одобри Общата програмна концепция за Южен централен регион и да изготви приоритизирания списък с концепции за изпълнение.

Очаквайте график на предстоящите публични консултации.

Вирни се горе