ОД на МВР - Смолян обявява конкурс за назначаване на държавна служба на вакантна длъжност – разследващ полицай

 ОД на МВР - Смолян обявява конкурс за назначаване на държавна служба на вакантна длъжност – разследващ полицай

Със заповед на главния секретар на МВР е обявен конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Смолян на вакантна изпълнителска длъжност, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:

Отдел „Разследване“

  • младши разследващ полицай - старши разследващ полицай в РУ – 1 (една) вакантна длъжност.

Кандидатите за участие в конкурса трябва да са дееспособни физически лица, които отговарят на следните изисквания:

  1. Да имат само българско гражданство;

  2. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

  3. Да не са привлечени като обвиняеми или да не са подсъдими за умишлено престъпление от общ характер;

  4. Специфични изисквания:

4.1. Да не са навършили 41 (четиридесет и една) години към датата на обявяване на конкурса (изискването не се прилага за кандидатите, които са бивши държавни служители на МВР, заемали длъжности по ЗМВР, или настоящи служители в МВР);

4.2. Да притежават висше образование с минимална образователно-квалификационна степен бакалавър, съгласно чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за висшето образование;

4.2.1. Области на висшето образование: социални, стопански и правни науки; сигурност и отбрана;

4.2.2. Професионални направления: Право, Национална сигурност (АМВР).

Документите за участие в конкурса ще се приемат в звено „Човешки ресурси“ при ОДМВР – Смолян до 25.05.2024 г. включително, на адрес: гр. Смолян, бул. „България” № 67, всеки работен ден от 10:00 ч. до 11:30 ч. и от 13:30 ч. до 16:30 ч.

Последващата информация, за хода на конкурса, ще бъде публикувана в електронната страница на ОДМВР Смолян в рубриката „Конкурси”.

Вирни се горе