Обявиха конкурс за изработване на „НАЙ-ОРИГИНАЛНО ПАНО ОТ СМИЛЯНСКИ ФАСУЛ“

Обявиха конкурс за изработване на „НАЙ-ОРИГИНАЛНО ПАНО ОТ СМИЛЯНСКИ ФАСУЛ“

Посетителски информационен център - Смилян и НЧ "Проф д-р Ас Златаров 1927" - с Смилян обявиха РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ В Х КОНКУРС НАЙ-ОРИГИНАЛНО ПАНО ОТ СМИЛЯНСКИ ФАСУЛ“

През 2023 г. конкурсът за най-оригинално пано или приложно изделие от Смилянски фасул ще се проведе за 19-ти път. Той е част от ежегодния Празник на Смилянския фасул, организиран от НЧ "Проф. д-р Ас. Златаров 1927" - с. Смилян и Кметство - с. Смилян, с подкрепата на Община Смолян и участието на производители от района на Горното поречие на р. Арда.

Условия за участие в конкурса:

  1. Конкурсът е отворен за участие за деца от детските градини и учещи в основните училища, без ограничение касаещо местоположението на съответното образователно заведение и местоживеенето на участника.

  2. Тематиката на конкурса е отворена, за да могат участниците да разгърнат въображението си без ограничения.

  3. Участието може да бъде индивидуално или с колективно изработена творба.

  4. Работите – пана, макети, модели – трябва да бъдат изработени изцяло от или с преобладаващ материал фасул.

  5. Всяко пано, участващо в конкурса, следва да бъде придружено от подписана от родител Декларация за съгласие (Приложение 2)

Работите на участниците ще бъдат класирани в три възрастови категории:

От 3 г. до 6 г./7 г. (деца от детски градини)

От І-ви до ІV-ти клас

От V-ти до VІІІ-ти клас

Журито на конкурса ще ги оценява по два основни критерия:

  1. Оригиналност на идеята и креативност

  2. Сложност и прецизност на изработката

Ще бъдат присъдени по три награди във всяка от трите възрастови категории и една специална награда.

Работите на участниците в конкурса ще се приемат до 14.00 ч. на 17.10.2023 г. /вторник/ в Посетителски информационен център – с. Смилян на адрес: ул. Бреза” 18.

И тази година наградният фонд за конкурса се осигурява от Млечен кооператив „Родопа Милк“ – с. Смилян, съобщи секретарят на читалище Илия Годев.

Вирни се горе