Обучиха 15 служители по гръцки език по проект в Доспат

 Обучиха 15 служители по гръцки език по проект в Доспат

Проект ”Обучения за повишаване на квалификацията и компетентността на служители, кметове и кметски наместници на Община Договор за безвъзмездна финансова помощ между Община Доспат и Министерство на Финансите по ДОГОВОР №М13-22-9/11.08.2014г.Доспат“

В периода от 30.03.2015г. до 30.04.2015 г. в сградата на община Доспат в изпълнение на договор № М13-22-9/11.08.2014г., по проект”Обучение за повишаване на квалификацията и компетентността на служители, кметове и кметски наместници в Община Доспат», осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма”Администрати-вен капацитет”, съфинансирана от Европейския социален фонд,се проведе ”Чуждоезиково обучение по гръцки език" на 15 служители от общинска администрация гр.Доспат. Обучението се проведе в 150 учебни часа,като всички участници положиха успешно изпит и получиха сертификати.

Вирни се горе