Обучение по проект „Дигитални умения за МСП в България” се проведе в библиотеката

Обучение по проект „Дигитални умения за МСП в България” се проведе в библиотеката

На 24 юли в Регионална библиотека – Смолян се проведе обучение на заинтересованите страни от област Смолян по проект „Дигитални умения за МСП в България” на тема „Социални иновации и партньорства за развитие на дигитални умения”. Проект „Дигитални умения за малките и средни предприятия в България“ се изпълнява от Фондация Глобални библиотеки – България (ФГББ).

Партньори на ФГББ са Сдружение „Произведено в България – съюз на малкия и среден бизнес“ и Латвийската асоциация за информационни и комуникационни технологии. Проектът се изпълнява в тясно сътрудничество и с регионалните библиотеки в областите Пловдив, Смолян и Стара Загора.

Той е финансиран по процедура „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Г-жа Спаска Тарандова – Изпълнителен директор на Фондация Глобални библиотеки – България (ФГББ) и г-н Стефан Димитров – координатор на проекта представиха пред присъстващите презентации на тема: Основни понятия, етапи на иницииране, разработване и въвеждане на социални иновации, с акцент учене през целия живот, Новите функции и роля на обществените библиотеки през 21 век като центрове на дигитално включване и Добри практики от Европа на социални иновации за развитие на дигитални умения. Присъстваха представители на Областна администрация, община Смолян, неправителствени организации и читалища. В края присъстващите подписаха Меморандум за сътрудничество между заинтересованите страни от област Смолян.

Вирни се горе