Обучение на обучители по права на човека

Обучение на обучители по права на човека

От 03.07.2017 до 09.07.2017 в град Смолян ще се проведе международно обучение “Training camp for human right facilitators”. Обучението за фасилитатори ще включва младежки лидери, младежки работници, доброволци, ментори и фасилитатори от Румъния, Турция, Италия, Полша, Македония и домакините от България. Този курс на обучение ще подкрепи ролята на младежките организации от 6 държави и ще развие компетенциите на обучителите и мултипликаторите, за да прилагат и развиват качествено образование за правата на човека на млади хора, особено на национално и местно ниво, и да се застъпват за по-нататъшното интегриране на образованието за правата на човека в политиката за младежта и работата с и за младежи. Проектът се реализира по програма Еразъм+, одобрен е от Националната агенция на България и се изпълнява от НГ„Млади изследователи за младежко развитие”.

Обучението по човешки права е превантивен инструмент, тъй като позволява на участниците да определят и обърнат внимание на първопричините за накърняването на човешките права, да развият умения и да изградят необходимите инструменти за преодоляването на тези причини.

Образованието се извършва съобразно принципите на човешките права в приобщаваща учебна среда, която насърчава културата на човешките права. Участниците имат правото да не бъдат дискриминирани и да не се сблъскват с отрицателни стереотипи, потискащи отношения и практики. Те трябва да осъзнаят правата си, както и задълженията си, или взаимната отговорност да не нарушават правата на другите хора.Обучението по човешки права цели участниците да обогатят знанията и речника си относно човешките права и равното третиране; да разсъждават върху ценностите и отношенията; да усвоят нови умения и да обменят знания и информация. Всички тези елементи взети заедно може да доведат до промяна в поведението в съответствие с принципите на човешките права и равното третиране.

На едно място ще се съберат 26 активни обучители и младежки работници, активисти и доброволци към младежки неправителствени организации на възраст 18+ години, които имат интереси и опит в сектора и с инструментите на неформалното образование.

Обучението ще представи второ издание на наръчника за обучение по права на човека на Съвета на Европа – Компас.

Проектът по човешки права включва всички образователни, обучителни, информационни, осведомителни и други учебни дейности, които имат за цел да утвърдят универсалното приемане и опазване на всички човешки права и фундаментални свободи, като по този начин допринесат за предотвратяване на нарушаването на човешки права и насилието чрез повишаване на знанията, уменията и разбирането и развиването на отношение и поведение, които овластяват индивида да допринесе за изграждането и популяризирането на универсална култура на човешки права. В допълнение към това, обучението предполага предоставяне на знания и разбиране на нормите и принципите на човешките права, ценностите, на които се основават, и механизмите за тяхното прилагане и защита. В края на обучението всички участници ще получат сертификат, който удостоверява усвоеното и е в съответствие с Общата европейска рамка за валидиране на неформалното образование.

Вирни се горе