Общо събрание проведе Асоциацията на родопски общини

 Общо събрание проведе Асоциацията на родопски общини

На 27 юли в Смолян се проведе Общо събрание на Асоциацията на родопски общини (АРО). Бяха приети технически и финансов отчет на АРО за 2021 година, както и работен план и бюджет на асоциацията за 2022 г.

По време на заседанието бяха обсъдени финалните дейности по проект “Rhodoshop”, финансиран от програмата Хоризонт 2020 на ЕС и “The Healthy Municipality” по програмата за сътрудничество Interreg V-A Гърция-България 2014-2020.

По проект “Rhodoshop” АРО подпомага общините при подготовката на инвестиционни проекти за енергийна ефективност. Общините Баните, Девин, Смолян, Златоград имат сключени договори с изпълнители на обща стойност над 6 млн. лева, а част от енергийните инвестиции в обновяване на общински сгради, в това число училища, административни сгради, болници и др. вече са реализирани.

Общините Баните, Девин, Златоград, Неделино и Смолян са предложили за реновиране по Плана за възстановяване и устойчивост публични сгради - читалище, кметство, училище, детска градина, музей и други културни обекти на стойност над 4,5 млн. лв., които бяха обследвани за енергийна ефективност или подпомогнати чрез консултации по проект „Rhodoshop”.

Обследваните по проекта системи за улично осветление в 18 населени места в община Баните и още 6 в Чепеларе, с предложени инвестиции за близо един милион лева в подмяна на лампи с LED осветление, което да доведе до намаляване на сметките и консумацията на енергия, както и до редуциране на въглеродните емисии- също се очаква да бъдат финансирани от ПВУ.

През 2021 г. - по проект The Healthy Municipality (Здравата община)- бяха изготвени План за здравни политики на местно ниво (за община Крумовград и община Момчилград) и комуникационна стратегия за прилагане на общ план за превенция на болестите (за областите Кърджали, Хасково, Смолян). По проекта бяха изготвени Оценка на резултатите от въвеждане на пилотни дейности – за общините Крумовград и Момчилград, а също и Синтезиран доклад относно резултатите от въвеждането на пилотни дейности в трансграничния регион – за областите Хасково, Кърджали, Смолян (проблеми и добри практики).

Идентифицирани са проблеми от страна на населението- липса на ангажираност, ниска здравна култура, вредни навици (алкохол, тютюнопушене, нездравословно хранене); както и дефицит на медицински специалисти; правна рамка, несъобразена с труднодостъпни населени места. Препоръчва се разработването на дългосрочни програми, с които да се осигури привличане на мотивирани медицински кадри; професионално ориентиране и финансово подпомагане на младежи от общините чрез отпускане на стипендии, осигуряване на общинско жилище и други форми на подпомагане, които да мотивират младите хора след приключване на образованието си да се завърнат по родните места като изградени медицински специалисти.

Комуникационната стратегия предлага обучения на медицински специалисти по прилагане на телемедицина в професионалната практика. Телемедицината ще се използва и при контрол на лица с хронични заболявания, живеещи в отдалечени населени места.

Една от основните дейности по проекта “Здравата община” е създаването на Трансгранична лаборатория. Нейна цел е да обобщи и надгради върху опита и знанията натрупани по време на реализацията на целия проект, както и да продължи да работи и след неговото приключване. Същевременно лабораторията би могла да предостави насоки и подкрепа на „политическите партньори“ при прилагането на техните здравни политики.

Други важни цели на лабораторията са: разширяване разбирането за здраве; повишаване капацитета в областта на превенция на здравето; разпространение на опит и добри практики в сферата на здравеопазването.

Общото събрание на АРО се запозна и с онлайн калкулатора за сравнение на отоплителни системи https://replace-project.eu/replace-calculator-bg/, който е създаден по проект „Инструменти за местните власти за по-устойчиво отопление в домакинствата“ (REPLACE). Ползите от калкулатора са следните: дава независима оценка на отоплителните системи в домакинствата и е доказан инструмент, дългогодишно използван в Австрия и тестван в жилища в Ардино, Брацигово, Кърджали и Чепеларе. Проектът се финансира от програма Хоризонт 2020, съобщи Златка Николова,Изпълнителен директор на Асоциация на родопски общини.

aro

Вирни се горе