Общият запас на горите на територията на РДГ – Смолян е 62 млн. куб.м.

Общият запас на горите на територията на РДГ – Смолян е 62 млн. куб.м.

През 2022 година – „Седмица на гората“ 4 – 10 април се провежда под мотото „Аз обичам гората!“.

“Искаме да бъдем по-близо да хората и да обясним по-подробно, каква точно е дейността на горските служители и лесничеи”. Това съобщи на пресконференция днес директорът на РДГ Смолян Георги Кисьов, който представи пред медиите доклад за дейността на регионалната дирекция.

Към 31.12.2021 г. Общата площ на горите върху горски и земеделски територии в района на дейност на РДГ – Смолян е 250 883 ха, като от тях 230 511 ха е горска територия, а 20 372 ха са гори върху земеделска територия.ектора

Иглолистните дървесни видове заемат 74%, а широколистните – 26% от залесената площ. От иглолистните белия бор заема 50 %, смърчa – 28 % , черния бор – 10 %, други иглолистни – 12 %. От широколистните: бук – 64 %, дъб – 26 %, други широколистни – 10 % от общата площ.

Средната възраст на горите е около 65 години.

Общият запас на горите на територията на РДГ – Смолян е 62 млн. куб.м. Общият среден годишен прираст е около 1 млн. куб.м.

Към днешна дата границите на РДГ – Смолян съвпадат с границите на Смолянска област. Обособени са 10 държавни горски стопанства и едно държавно ловно стопанство, 107 броя ревира, управлявани и стопанисвани от 37 горски сдружения. Освен това има и голям брой имоти на физически лица с различни площи предимно до 2,0 ха.

Общата площ на горските територии в района на дейност на РДГ-Смолян възлиза на 230 511 ха. Опазването на горските територии се осъществява от:

  • ДГС (10 бр.) и ДЛС (1 бр.) – за държавните горски територии, възлизащи на 77 % от общата площ;

  • общини, ГПК, физически, юридически и религиозни организации – за недържавните горски територии, възлизащи на 22,9 % от общата площ;

  • МОСВ – за държавните горски територии публична собственост, възлизащи на 0,1 % от общата площ.

Контрола върху цялата територия на РДГ-Смолян се осъществява от 17 броя служители пряко ангажирани за осъществяване на дейността.

През 2021 г. служители на РДГ-Смолян са извършили общо 8512 бр. проверки, в т. ч. 2062 бр. проверки на обекти, в които постъпва, преработва се или от които се експедира дървесина; 2039 бр. сечища; 1734 бр. превозни средства; 934 бр. ловци; 447 бр. риболовци и 1296 бр. на други физически лица.

През 2021 г. са съставени общо 96 броя акта, като по ЗГ са – 95 бр., и по ЗРА – 1 бр. Констатираните нарушения с КП, без съставени АУАН са : 17 бр. за нарушения с неизвестен нарушител и 7 бр. за нарушения с известен нарушител.

В т.ч. от служители на РДГ-Смолян са съставени – 85 броя АУАН, като по Закона за горите – 84 бр., по Закона за рибарството и аквакултурите – 1 бр.

В т.ч. от служители на ТП ДГС/ДЛС са съставили – 11 броя АУАН по Закона за горите.

В прокуратурата са изпратени 21 бр. преписки с данни за извършени престъпления по Наказателния кодекс.

Върнати за административно-наказателно производство – 10 бр. Образувани са 10 бр. досъдебни производства от компетентните органи.

През 2021 г. е издадена 1 брой осъдителна присъда.

През 2021 г. РДГ-Смолян е издала общо 64 броя наказателни постановления, като са наложени общо по тях глоби, имуществени санкции и обезщетения – 12 050 лв. Общо събрани суми – 4015 лв. Процента на събираемост е – 33,32 %.

През 2021 г. не са налагани дисциплинарни наказания на служители на РДГ-Смолян, имащи отношение по контрола в горските територии.

През 2021 г. се извършиха съвместни проверки с органите на ОД МВР-Смолян, РД „ПБЗН” и ЮЦДП-Смолян.

Вирни се горе