Oбщинският съвет в Смолян ще заседава на 19 май

Oбщинският съвет в Смолян ще заседава на 19 май

Заседание на Общинския съвет в Смолян ще се проведе на 19 май от 13:00 часа в Сесийната зала на Общината.

В предложения дневен ред са включени 29 точки:

 1. Присъждане звание „Почетен гражданин на град Смолян“ на писателят и журналист ГЕОРГИ ГРИВНЕВ, по случай неговия 80-годишен юбилей.

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

 1. Определяне размера на Годишната награда на Община Смолян за 2022 г.

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

 1. Определяне представител от Община Смолян в Комисията за изработване на областна здравна карта.

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

 1. Обсъждане на докладите за осъществените читалищни дейности и за изразходваните от бюджета средства в Община Смолян през 2021 година.

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

 1. Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Смолян през 2022 година.

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

 1. Предоставяне на част от имот – публична общинска собственост за безвъзмездно управление на Сметна палата на Република България по реда на Закона за общинската собственост.

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

 1. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху поземлен имот частна общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост в полза на Сдружение с нестопанска цел „ФЪН ИН ДЪ МАУНТИН”.

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

 1. Учредяване на безвъзмездно право на ползване в полза на „Клуб по спортни танци Фен 2011-Смолян“ върху помещение находящо се в сградата на Младежки дом гр. Смолян, по реда на Закона за общинската собственост.

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

 1. Учредяване върху общински недвижими имоти на възмездно право на строеж за срок от 30 години за изграждане на енергийни обекти – наземни фотоволтаични електроцентрали и съпътстваща инфраструктура.

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

 1. Изменение и допълнение на Решение № 832 от 31.03.2022 г. на Общински съвет – Смолян.

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

 1. Отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на сграда по реда на Закона за общинската собственост (Топлоцентрала).

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

 1. Промяна на собственост от държавна в общинска на част от трасето на републикански път III- 866 – Смолян – Стойките – Широка лъка – Михалково – Кричим – Стамболийски – (Пазарджик-Пловдив).

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

 1. Продажба на самостоятелен обект с идентификатор 67653.917.623.7.39 по кадастрална карта на гр. Смолян по реда на чл. 35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.44, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публичен търг с тайно наддаване /в Стоматологична поликлиника/.

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

 1. Изкупуване на поземлен имот № 218, участващ в УПИ II-218 и УПИ VIII-озеленяване, кв. 47 по плана на с. Петково, община Смолян, на основание чл.199 от ЗУТ.

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

 1. Изкупуване на недвижим поземлен имот с идентификатор 67653.914.249 по кадастралната карта на гр. Смолян, на основание чл.199 от ЗУТ.

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

 1. Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот /УПИ/ V – за озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.57 по плана на гр. Смолян, кв. Устово /на ул. „Гео Милев“/.

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

 1. Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот /УПИ/ III – за озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.12 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян – ц. част /на бул. „България/.

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

 1. Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот /УПИ/ I – за озеленяване /за ПИ с идентификатор 67653.913.81/ предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв. 91б по плана на гр. Смолян, кв. Г. Смолян /на ул. „Алеко Константинов“/.

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

 1. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на ПИ с идентификатор 67965.10.48 в м. „БОРЦЕТО“, з-ще Соколовци, общ. Смолян.

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

 1. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на ПИ с идентификатори 40748.11.533 и 40748.11.535 в м. „Хайдушки поляни“, з-ще Кутела, общ. Смолян.

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

 1. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Инфраструктурни обекти – водопроводи в местност „Карлък“, землище с. Стойките, общ. Смолян“.

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

 1. Допълнение на Решение № 817 от 31.03.2022 г. на Общински съвет – гр. Смолян за определяне на индивидуалните основни месечни възнаграждения на ръководните длъжности в „Териториални органи на изпълнителната власт“ в Община Смолян.

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

 1. Разходване на месечните обезпечения и отчисления за периода от месец януари до месец май 2022 г. включително по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците.

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

 1. Приемане за сведение на Годишния отчет за 2021 г. по изпълнение на Програмата за управление на отпадъците 2016 – 2020 г.

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

 1. Приемане на Годишния отчет за 2021 г. по изпълнение на: Програмата за намаляване на замърсяването с фини прахови частици /ФПЧ10/ и Плана за действие към нея за периода 2021-2025 г.

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

 1. Определяне позицията на община Смолян при участието й на редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия обслужвана от „ВиК“ ЕООД гр. Смолян.

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

 1. Награждаване на Националното училище за фолклорни изкуства (НУФИ) с. Широка лъка по повод 50-годишен юбилей.

Докладва: Венера Аръчкова – Председател на Общински съвет

 1. Бракуване и отписване от баланса на „Център за психично здраве – Смолян“ ЕООД на излезли от употреба дълготрайни материални активи – компютърни конфигурации.

Докладва: Венера Аръчкова – Председател на Общински съвет

Вирни се горе