Общинският съвет на Смолян ще проведе заседание на 6 октомври

Общинският съвет на Смолян ще проведе заседание на 6 октомври

На 6 октомври от 14 часа Общинският съвет на Смолян ще проведе заседание.

Утвърждаване на групи по чл. 2, ал. 8 от Наредба № 7/29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена е първата точка от дневния ред, която внася кметът Николай Мелемов.

Приемане на отчет и анализ за действия на Община Смолян в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход (2016-2017) и приемане на Актуализиран план за действие на Община Смолян за интегриране на ромите в периода 2017 – 2020 година е следващата точка.

Предлага се предсрочно прекратяване на регистрация на Община Смолян за доставяне на радиоуслуга с наименование “Общинско радио Смолян“.

Пълният списък на дневния ред е публикуван на сайта на общината.

Вирни се горе