Общинският съвет на Неделино заседава днес

Общинският съвет на Неделино заседава днес

Редовно заседание на Общински съвет Неделино ще се проведе днес от 14. 00 ч. в заседателната зала на Общински съвет. Кметът Боян Кехайов внася докладна относно Приемане на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Неделино, Приемане на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Неделино.

Другите точки от дневния ред са:

Докладна записка от Боян Кехайов – Кмет на Община Неделино, относно: Приемане на Наредба за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на община Неделино.

Докладна записка от Боян Кехайов – Кмет на Община Неделино, относно: Приемане на Наредба за престой и паркиране на превозни средства, управлявани или превозващи лица с увреждания на територията на община Неделино.

Докладна записка от Боян Кехайов – Кмет на Община Неделино, относно: Актуализация на Общинския бюджет към 31.12.2018 г.

Докладна записка от Боян Кехайов – Кмет на Община Неделино, относно: Плансметка за разходите по събиране, транспортиране, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване за 2019 г.

Докладна записка от Боян Кехайов – Кмет на Община Неделино, относно: Спортен календар за 2019 година, участие на ученическите отбори в УИ за учебната 2018/2019 година и средства за подпомагане на спортните клубове.

Докладна записка от Боян Кехайов – Кмет на Община Неделино, относно: Приемане и утвърждаване на културния календарен план на община Неделино за 2019 г. и финансовата план-сметка към него.

Вирни се горе