ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ДАДЕ МАНДАТ НА КМЕТА МЕЛЕМОВ ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ ВИК –АСОЦИАЦИЯТА

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ДАДЕ МАНДАТ НА КМЕТА МЕЛЕМОВ ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ ВИК –АСОЦИАЦИЯТА

На това заседание Мелемов ще поиска ново преизчисление на цената на ВиК услугите с цел тяхното намаляване

Общинският съвет в Смолян реши на днешното си заседание да даде мандат на кмета Николай Мелемов в качеството му на представител на общината в Асоциация по ВиК да депозира писмено искане пред председателя й за свикване на извънредно заседание на Асоциацията. Мелемов се позовава на основание чл. 10, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация.

Пред съветниците кметът на Смолян посочи, че ще поиска на това извънредно заседание да се преразгледа актуализирания Бизнес план за развитие на дейността на ВиК - ЕООД гр. Смолян за периода 2022-2026 г.

Да се обсъдят и възможностите за оптимизиране работата и намаляване на разходите на ВиК оператора, което да доведе до ново преизчисление цената на ВиК услугите, с цел тяхното намаляване в интерес на потребителите в обособената територия.

Мелемов представи хронология и обоснова искането си. Той посочи, че на 26.08.2021 г. на заседание на Общински съвет – Смолян беше разгледано предложението за „Бизнес плана на оператора – „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян за регулаторен период 01.01.2022 г. – 31.12.2026 г. С единодушно решение № 604 от 26.08.2021 г. е взето решение да не бъде съгласуван така представения бизнес план. С протокол №16 от 30.09.2021 г. на Асоциацията по ВиК – Смолян членовете не постигат съгласие за приемане на бизнес плана, като е оставена възможността КЕВР да вземе решение по компетентност.

С писмо-покана с вх. №ДЛ005690/28.07.2022 г. на Областния управител на Смолян и Председател на Асоциацията на В и К Смолян е представен за обсъждане и съгласуване на Актуализиран Бизнес плана на оператора – „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян за регулаторен период 01.01.2022 г. – 31.12.2026 г. и провеждане на извънредно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК, насрочено за 29.08.2022 г. от 11:00 ч. в зала №201, в сградата на Областна администрация – Смолян.

В свое решение №967 от 25.08.2022 г. на Общински съвет – Смолян не приема представения проект на решение за съгласуване на „Актуализиран Бизнес плана на оператора – „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян за регулаторен период 01.01.2022 г. – 31.12.2026 г.“.

И в двата варианта на бизнес планове са заложени параметри при които се постига значителна неефективност по отношение на ползването на изчерпаемия природен ресурс – вода. Например по отношение на загубите на вода е видно, че общите загуби са 42,2%, като се запазват през целия период на бизнес плана.

Във връзка с това се установява, че неотчетената вода в началото на периода - 2020 г. е 45,17%, а в края на периода – 2026 г. е 45,10 % т.е. намаляване на неносеща приходи вода е с едва 0,07 %, което за пореден път доказва неефективността при експлоатацията на предоставените ВиК активи.

Трябва да се има предвид, че на територията на гр. Смолян се реализира проект за рехабилитация на ВиК за над 95 милиона лева, като видно от представените бизнес планове това обстоятелство не е отчетено, тъй като с такава инвестиция би следва значително да бъдат занижени показателите загуби и неносещи /неотчетени/ приходи вода.

В описателната част на плана не е представена информация, как експлоатационното дружество ще намали търговските загуби от незаконно ползване и неточности при измерване.

Мелемов предостави и други аргументи, които налагат преразглеждането на Бизнес плана на ВиК.

Според него е несправедливо Смолянска област да е в тройката на най-скъпата вода в страната, като се има предвид, че тук 60 % от водата е гравитачна.

Повече от час и половина продължиха дебатите и изказванията в Сесийната зала по тази точка. Общински съветници от всички политически партии представиха становищата си по темата. Те бяха единодушни, че цената на водата в област Смолян е неоправдано висока. По темата се включи и управителят на ВиК - Смолян инж. Румяна Янчевска.

Бе прието и предложение, направено от общинския съветник Стоян Иванов, на извънредното заседание да се обсъдят възможностите за оптимизиране на ВиК оператора, както и намаляване на цените на ВиК-услугите довеждане, отвеждане и пречистване на водата.

Общинският съвет приет тази точка от дневния ред с 24 гласа "за“ и 1 "въздържал се“, против не гласува никой от присъстващите в залата.

Припомняме, че през януари т.г. кметът Мелемов депозира в Административен съд – София град жалба срещу поскъпналата цена на водата, но по нея още няма съдебно решение.

Вирни се горе