Общински съвет Смолян ще заседава на 12 декември

Общински съвет Смолян ще заседава на 12 декември

На 12 декември 2023 г. /вторник/ от 13.00 часа в Сесийна зала на Община Смолян ще се проведе заседание на местният парламент. В предложения дневен ред от председателят на ОбС Смолян Димитър Кацаров влизат за разглеждане общо 26 точки. Сред по-важните са:

Обсъждане срока на валидност на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници, определяне броя на таксиметровите автомобили, обслужващи Община Смолян, броя на местостоянки и броя на престояващите в тях автомобили съгласно влезлите в сила промени на чл.24а на Закона за автомобилните превози.

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

Отмяна на Решение № 15 от 28.11.2019г. на Общински съвет – Смолян, с което е одобрена структура и обща числеността на общинска администрация Смолян и приемане на нова.

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

Определяне размера на трудовите възнаграждения на новоизбраните кмет на община и кметове на кметства.

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

Избиране на представител на Общински съвет – Смолян в Областния съвет за развитие на Област Смолян.

Даване на съгласие, Председателят на Общински съвет Смолян да членува в Националната асоциация на председателите на Общински съвети в Република България.

Докладва: Димитър Кацаров – Председател на ОбС – Смолян

Определяне на представители на Общински съвет - Смолян в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

Докладва: Димитър Кацаров – Председател на ОбС – Смолян

Обсъждане постъпило предложение за избор на заместник председатели на ОбС – Смолян.

Докладва: Димитър Кацаров – Председател на ОбС – Смолян

Вирни се горе