Общински съвет - Смолян ще заседава на 29 февруари, дневният ред включва 70 точки

Общински съвет - Смолян ще заседава на 29 февруари, дневният ред включва 70 точки

70 точки за разглеждане са включени в предстоящата сесия на местния парламент, която ще се проведе в последния ден на месец февруари. Сред по-важните са :

Представяне на Програма за управление на Община Смолян за периода 2023-2027 г.

Докладва: Николай Мелемов–Кмет на Община Смолян

Кандидатстване на Община Смолян към Фонд „Условия на труд“ финансиран от Министерството на труда и социалната политика.

Кандидатстване на Община Смолян по процедура BG-RRP-4.028 „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“, с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост (Покана 2).

Отдаване под наем на помещения частна общинска собственост, находящи се в сграда построена в поземлен имот с идентификатор 67653.917.623 по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.Смолян (Стоматологична поликлиника), чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост.

Докладва: Николай Мелемов–Кмет на Община Смолян

Получена покана за участие на Община Смолян редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия обслужвана от „ВиК“ ЕООД - гр. Смолян.

Докладва: Николай Мелемов–Кмет на Община Смолян

Отчет–анализ на дейността на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – к.к. Пампорово през 2023 г. с входящ № ОбС000110/05.02.2024 г., и информация за противопожарното състояние на обектите, общинска собственост на територията на обслужвания район и нерешени проблеми през 2023 г., с вх. № ОбС000109/05.02.2024 г.

Докладва: Димитър Кацаров - Председател на ОбС - Смолян

Вирни се горе