Общински съвет - Смолян ще заседава на 29 август

Общински съвет - Смолян ще заседава на 29 август

Заседание на Общински съвет - Смолян ще се проведе на 29 август 2023 г. от 13.00 часа в Сесийна зала на Община Смолян, с предложение за дневен ред от 28 точки, сред които и Предложението за приемане на проектобюджета за 2023г., който е в размер на 74 929 647 лева. Другите по-важни точки са:

Приемане на Бюджетна прогноза на Община Смолян за периода 2024 – 2026 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местна дейност - етап II. Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

Предварително съгласие за осъвременяване на материално-техническата база на Детска градина „Буратино“ находяща се в сграда с идентификатор 67653.915.385.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 67653.915.385 по кадастрална карта на гр. Смолян ( ул. „Училищна“ № 7 ) за изграждане на солна стая. Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

Приемане на Отчета за изпълнението на Общинска програма за развитие на туризма в Община Смолян за 2022 г. и приемане на Общинска програма за развитие на туризма в Община Смолян за 2023 г.

Приемане на План за устойчива градска мобилност на град Смолян за периода 2023-2040 г.

Кандидатстване на Община Смолян с предложение за предоставяне на средства чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиция по процедура BG-RRP-8.013 „Екологосъобразна мобилност“ с финансиране от Механизма за възстановяване и устойчивост.

Кандидатстване на Община Смолян с проектно предложение „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Смолян – фаза 2“ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16FFPR002-5.001 „За по - чист въздух !“, по приоритет 5 „Въздух”, който се осъществява с финансовата подкрепа на програма „Околна среда“ 2021-2027 г.“ Както и продажба и отдаване на общински имоти на територията на Община Смолян.

Вирни се горе