Общински съвет-Смолян ще заседава на 27 януари

Общински съвет-Смолян ще заседава на 27 януари

Онлайн заседание ще проведе Общински съвет – Смолян на 27 януари 2022 г. от 13.00 часа, при осигуряване на пряко и виртуално участие, чрез видеоконферентна връзка. В дневния ред на заседанието са включени общо 24 точки за разглеждане, сред по-важните от тях:

Определяне цените за отдаване под наем на пасищата, мерите и ливадите за декар площ от общинския поземлен фонд на землищата на Община Смолян за общо и индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

Отдаване под наем на помещение за търговия, находящо се в сграда разположена в УПИ II – магазин, кв.28 по плана на с Бостина, община Смолян, чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост.

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

Отдаване под наем на помещение, разположено в сграда с идентификатор 67653.934.226.5, находяща се в имот с идентификатор 67653.934.226 по кадастралната карта на гр. Смолян, образуващ УПИ I – Младежки дом, кв. 9 по ПУП на гр. Смолян, по реда на чл. 14, ал. 1 от Закона за общинската собственост чрез публичен търг с тайно наддаване.

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

Възможност за осъществяване на сътрудничество с планински общини в Княжество Андора.

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

Отписване от регистрите на вземания и задължения от физически и юридически лица с изтекла давност към община Смолян.

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

Одобряване на Устройствени схеми на канализационни и водопроводни отклонения от общите мрежи и съоръжения по Проект „Интегриран воден проект на агломерация Смолян“.

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

Заседанието ще се проведе при спазване на всички разписани противоепидемични мерки и указания!

Вирни се горе