Общински съвет- Смолян ще заседава на 25 август

Общински съвет- Смолян ще заседава на 25 август

Местният парламент в Смолян ще проведе заседание на 25 август от 13:00 часа в Сесийната зала на Община Смолян. В предложения Дневен ред за заложени 22 точки.

Сред тях е предложение за утвърждаване на паралелки и групи с брой на учениците и децата в тях под определения минимум за учебната 2022/2023 година.

На вниманието на общинските съветници ще бъде одобряване на Общ устройствен план на Община Смолян, както и приемане годишен план за ползването на дървесина от горски територии, собственост на Община Смолян през 2022 г.

Общинският съвет ще разглежда и предложение за даване на съгласие за прихващане на временен безлихвен заем на Община Смолян от Централния бюджет на „Република България“ със средства от целева субсидия за капиталови разходи.

В Дневния ред е включена и точка за обсъждане и съгласуване на Актуализиран Бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян като ВиК оператор за регулаторен период 2022 г. – 2026 г.

Последната точка в предложения Дневен ред е покана за свикване на общо събрание на „ПЕРЕЛИК ИНФРАСТРУКТУРНА КОМПАНИЯ“.

Вирни се горе