Общинския съвет в Смолян ще заседава на 20 април

Общинския съвет в Смолян ще заседава на 20 април

Общински съвет Смолян ще проведе заседание на 20 април 2023 г. от 14.00 часа в Сесийна залата на Общината.

В Дневният ред са включени 44 точки. Сред тях са: „Искане за свикване на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособена територия обслужвана от „ВиК“ ЕООД гр. Смолян”, както и „Приемане на разчет за разходи на Община Смолян за 2023 година”.

Местният парламент ще разгледа „Бюджетна прогноза на Община Смолян, за периода 2024 – 2026 г., на постъпленията от местни приходи и на разходите за местна дейност”.

На вниманието на съветниците ще бъде „Приемане за сведение на Годишния отчет за 2022 г. по изпълнение на Програмата за управление на отпадъците 2021 – 2028 г.”, а също така и „Приемане на Годишен отчет за 2022 г. по изпълнение на Програмата за намаляване замърсяването с фини прахови частици /ФПЧ10/ и Плана за действие към нея за 2021-2025 г.”.

Общинарите ще разгледат и предложение за “Предоставяне на средства за заплащане на разходи по извършване на обследвания за енергийна ефективност и обследвания за установяване на технически характеристики на самостоятелни обекти в многофамилни жилищни сгради собственост в Община Смолян за кандидатстване по процедура BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I“ по Националния план за възстановяване и устойчивост”.

Предлага се и „Кандидатстване на Община Смолян по Националния план за възстановяване и устойчивост за получаване на средства по процедура BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“ чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели”.

Друга точка в Дневния ред е „Възлагане на дейностите в горски територии – общинска собственост за маркиране на насаждения и дървета за сеч съгласно Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти”.

На вниманието на съветниците ще бъде „ПРОЕКТ за Изготвяне на анализ на потребностите и предложение за планиране на социални услуги на общинско ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет, за територията на Община Смолян”.

Важна точка в заседнието е „Създаване на социална услуга „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“ в гр. Смолян, ул. „Евридика“ № 35″.

Направено е предложени е за „Определяне размера на Годишната награда на Община Смолян за 2023г. за изтъкнати дейци и творци от областта на науката, културата, образованието, техниката и журналистиката по повод 24 май”.

Вирни се горе