Общински съвет - Смолян ще заседава на 14 юли

Общински съвет - Смолян ще заседава на 14 юли

На основание чл.23, ал.5 във връзка с чл.23, ал.4, т.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация по повод постъпило искане с наш вх. № ОбС000374 от 07.07.2023 г., за свикване на заседание на Общински съвет – Смолян от Областния Управител на област – Смолян, свиквам заседание на Общинския съвет – Смолян на 14 юли 2023 г. от 12.00 часа в Сесийна зала на Община Смолян, с предложение за следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

  1. Обсъждане на открита процедура по възлагане на обществена поръчка за услуга, с наименование:

„Избор на оператор за изпълнение на дейности по третиране на твърди битови отпадъци, чрез депониране и експлоатация и поддръжка на регионално депо за твърди битови отпадъци „Теклен дол“ на гр. Смолян, с прогнозна стойност 3 000 000 лв. без ДДС и съпоставянето и с вече възложена обществена поръчка с предмет: „ Избор на оператор за експлоатация и поддръжка на инсталациите за сепариране и компостиране на регионално депо за твърди битови отпадъци „Теклен дол“ на гр. Смолян, със стойност по договора 6 738 000 лв. с ДДС

Докладва: Стефан Сабрутев – Областен Управител на Област - Смолян

Вирни се горе