Общински съвет Смолян ще заседава на 12 декември

Общински съвет Смолян ще заседава на 12 декември

Общински съвет Смолян ще заседава на 12 декември 2022 г. от 15.00 часа в сесийната зала на Общината.

Единствена точка в Дневния ред е предложение за Отмяна на Решение № 1024 от 24.11.2022 г. на Общински съвет- Смолян и приемане на ново Решение за поемането на краткосрочен общински дълг под формата на безлихвен заем от Централния бюджет за рефинансиране на отпуснат безлихвен заем по чл.103, ал.1 от Закона за публичните финанси (ЗПФ) от 2020 г. и отправяне на мотивирано предложение до Министерство на отпускане на нов на основание чл. 103, ал. 4 от ЗПФ.

Вносител на докладната е кметът на Смолян Николай Мелемов.

Вирни се горе