Общински съвет Смолян ще проведе заседание на 30 декември

 Общински съвет Смолян ще проведе заседание на 30 декември

Общински съвет - Смолян ще проведе последното си за годината заседание на 30 декември 2022 г. от 10.00 часа в Сесийната зала.

В предложения Дневен ред са включени 24 точки.

Сред тях са: „Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти”, както и „Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост”.

Проект за изменение и допълнение на Наредба № 2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Смолян.

На вниманието на общинските съветници ще бъде и Проект за изменение и допълнение на Наредба 3 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Смолян.

Както и „Одобряване на План-сметка за разходите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битови отпадъци, както и за поддържането на чистотата на територии за обществено ползване и определяне на годишния размер на такса битови отпадъци на територията на Община Смолян за 2023 година”.

Вирни се горе