Общински съвет - Смолян ще проведе заседание на 17 март 2023 г.

Общински съвет - Смолян ще проведе заседание на 17 март 2023 г.

На 17 март от 13.00 часа в Сесийна зала на Община Смолян ще се проведе заседание на местният парламент с предложение за дневен ред включващ 15 точки. Сред по-важните от тях са:

Върнатото за ново обсъждане на Решение № 1057 от 30.12.2022г. на Общински съвет – Смолян със Заповед № АП-03-14-15 от 12.01.2023г. на Областния управител на област Смолян в частта на т.3 и т.4. и върнато решение на Общински съвет – Смолян, със Заповед № АП-03-14-94/08.03.2023г. на Областния управител на област Смолян и продажба на Самостоятелен обект с идентификатор 67653.920.328.1.2, ведно с ¼ ид. ч. от поземлен имот с идентификатор 67653.920.328 - частна общинска собственост по реда на чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.44, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публичeн търг с тайно наддаване.

Останалите точки са относно Подробни устройствени планове, промяна предназначение на имоти, отдаване под наем на общински терени и изменения и допълнение на решения на Общински съвет-Смолян.

Вирни се горе