Общински съвет - Смолян ще заседава на 25 ноември

 Общински съвет - Смолян ще заседава на 25 ноември

Онлайн заседание ще проведе Общинският съвет – Смолян на 25 ноември 2021 г. от 15.00 часа, при осигуряване на пряко и виртуално участие, чрез видеоконферентна връзка, с предложение за дневен ред от 20 точки. Сред по-важните са :

Кандидатстване на Община Смолян по процедура BG05SFOP001-4.007 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“ с наименование: „Осигуряване на функционирането на националната мрежа от областни информационни центрове (2022-2023)“.

Кандидатстване на Община Смолян финансиране от инструмента Еuropean City Facility (EUCF).

Вземане на решение за удължаване срока на възстановяване временен безлихвен заем от Централния бюджет на Република България на община Смолян, съгласно чл.103 ал.4 от ЗПФ.

Продажба на бракувани автомобили, собственост на Община Смолян, чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост.

Разрешение за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване на УПИ ІХ – 110020 – за курортно жилищно строителство и УПИ VIIІ – 10021 за курортно жилищно строителство в кв.2 в курортно – туристическо ядро „Студенец”, курортен комплекс Пампорово, Община Смолян.

Постъпила покана за участие на Община Смолян за редовен член в СНЦ РЕГИОНАЛЕН ИНОВАЦИОНЕН ЦЕНТЪР „ИНОВАЦИОННИ БИОТЕХНОЛОГИИ, БИОРЕСУРСИ И ПРОДУКТИ ОТ СЛЕДВАЩО ПОКОЛЕНИЕ" с ЕИК: 205984612.

Вирни се горе