Общините Смолян и Баните реализират проект за въвеждане на общински схеми за разделно събиране и рециклиране на отпадъци

Общините Смолян и Баните реализират проект за въвеждане на общински схеми за разделно събиране и рециклиране на отпадъци

На 25 март 2024 г. от 13.30 ч. в заседателната зала в сградата на Община Смолян се проведе закриваща пресконференция по проект № BGENVIRONMENT-3.002-0004 „Въвеждане на общински схеми за разделно събиране и рециклиране на отпадъци на територията на Община #Смолян и Община #Баните“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

Бенефициент по проекта е Община Смолян, а партньори са Община Баните и Община Кристиансанд – Кралство Норвегия.

В рамките на проекта е разработен анализ на добри практики, въз основа на опита на партньора по проекта от Кралство Норвегия. Анализът представя тенденции и механизми, подходящи за въвеждане на принципите на кръговата икономика в български общини.

По проекта е разработен и Модел за генериране и тенденции при оползотворяване на отпадъците в контекста на принципите на кръговата икономика.

В периода на изпълнение на проекта са въведени пет основни схеми за разделно събиране и рециклиране на отпадъци, както следва:

В Община Смолян – въведена схема за разделно събиране и рециклиране на строителни отпадъци; въведена схема за разделно събиране и рециклиране на отпадъци от излезли от употреба гуми и въведена схема за разделно събиране и оползотворяване на биоразградими отпадъци от домакинствата.

В община Баните – въведени са схема за разделно събиране и рециклиране на хартия и картон, както и схема за разделно събиране и оползотворяване на биоразградими отпадъци от домакинствата.

Проектът е на стойност 604 056.28 лева. Периодът на изпълнение на дейностите е 28.09.2021 г. – 27.03.2024 г.

Вирни се горе