Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат

Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат

На 7 юли в сградата на община Рудозем се проведе началната пресконференция за представяне на Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002 „Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат“. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“.

Бенефициент по проекта е община Рудозем, с партньори община Мадан, община Девин, Клуб „Икономика 2000“, Клуб за зелени политики и IOWA AS Норвегия.

Общата цел на проекта е да се подобри статусът на околната среда и да се намали ефектът от измененията в климата. Продължителността на проекта е 12 месеца (28.04.2023 г. – 28.04.2024 г.).

На пресконференцията беше представена информация за целите, дейностите и очакваните резултати от изпълнението на проекта.

Очаквани резултати от изпълнението на проекта, са:

• Повишени умения и експертиза в областта на смекчаването и адаптацията към изменението на климата на поне 30 общински специалисти общо от 3-те общини и на поне 20 представители общо на Общинските комитети по климата.

• Проведено демонстрационно обучение за представяне на добри практики от Норвегия за прилагане на мерки за смекчаване и адаптация към климатичните промени. 

• Разработени общински планове за адаптация към климатичните промени

• Повишена способност на местно ниво да се планират и прилагат мерки за смекчаване и адаптация към климатичните промени за трите общини

• Практическо прилагане на демонстрационни мерки за намаляване на емисиите на парникови газове, като се ползват добри практики на норвежкия партньор: За всяка община ще се доставят по 4 бр. електрически велосипеди и по една автоматична зарядна станция със соларен панел

• Изготвен План за обществена осведоменост и за мултиплициране на резултатите от проекта за всяка община

Този документ е създаден в рамките на проект „BGENVIRONMENT-4.004-0002 Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат“ ДБФП №Д-30-24/28.04.2023 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Опазване на околната среда и климатичните промени“, чрез ФМ на ЕИП 2014-2021 г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Рудозем и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Програмния оператор и/или Офиса на Финансовия механизъм.

Вирни се горе