Община Златоград въвежда система за събиране и рециклиране на негодни за употреба батерии и акумулатори

Община Златоград въвежда система за събиране и рециклиране на негодни за употреба батерии и акумулатори

Община #Златоград въвежда система за събиране и рециклиране на негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/. Батериите са неразделна част от нашето всекидневие. Повечето от тях съдържат тежки метали и опасни химикали. Нерегламентираното им изхвърляне е вредно за околната среда и човека, и може да доведе до непредсказуеми последици в бъдещето.

Отпадъците не трябва да се разглеждат само като заплаха за човека, а също и като ресурс, чрез правилната употреба на който може да се сведе до минимум използването на суровини. Основната цел е ефективно използване на материалите, съдържащи се в отпадъците, като се връщат ефективно в икономиката и допринасят за рационалното използване на природните ресурси.

Възползвайте се от предоставената възможност да се освободите от опасните отпадъци по правилния начин, като ги предадете на специализираните места за събирането им.

Местата за събиране на НУБА са:

 1. На входа на Общинска администрация Златоград, ул. „Стефан Стамболов“ № 1;

 2. На входа на РУ – Златоград, ул. „Стефан Стамболов“ № 7;

 3. На входа на ГПУ – Златоград, ул. „Стефан Стамболов“ № 41;

 4. На входа на Районен съд – Златоград, ул. „България“ № 120;

 5. На входа на РС ПБЗН Златоград, ул. „Прогрес“ № 3;

 6. На входа на ТП ДГС Златоград / ул. „Г.С. Раковски“ № 4;

 7. На входа на Районна пощенска станция Златоград, ул. "Беловидово" №29;

 8. На входа на МБАЛ „Проф. д-р Асен Шопов“, ул. „Хан Аспарух“ № 21;

 9. Кметство с. Старцево, ул. „Васил Левски” № 43;

 10. Кметство с. Долен, ул. „Христо Ботев” № 87;

 11. Кметство с. Ерма река, ул. „Родопи” 4А.

Да бъдем отговорни и да пазим природата чиста!, призовават от общинската администрация.

Вирни се горе