Община Смолян стартира реализирането на проект „По-близки и по-успешни в Община Смолян“

Община Смолян стартира реализирането на проект „По-близки и по-успешни в Община Смолян“

Община Смолян стартира реализирането на проект „По-близки и по-успешни в Община Смолян“, финансиран от Европейския социален фонд чрез и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж ” 2014-2020.

На 10.01.2022 г. бе подписан Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на проект „По-близки и по-успешни в Община Смолян“, процедура чрез директно предоставяне с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.056 Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2.

Проектът се финансира от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж ” 2014-2020г. Проектът ще се изпълнява от Община Смолян в широко партньорство, включващо образователни институции, неправителствена организация, развиваща дейност в сферата на социалните дейности и образованието и работодатели както следва:

Детска градина „Радост”- гр. Смолян

Детска градина „Веселушко”- гр. Смолян

Детска градина „Дъга“-с. Смилян

Основно училище „Юрий Гагарин”- гр. Смолян

Средно училище „Св. Св Кирил и Методий”- гр. Смолян

Основно училище „Св. Св Кирил и Методий”- с. Смилян

Професионална гимназия по техника и технологии „Христо Ботев”, гр. Смолян

Фондация “РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ЗНАНИЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ-АВИЦЕНА”

„Пампорово“ АД

„Боб – Тони“ ООД

Целта на проект „По-близки и по-успешни в Община Смолян“ е да създаде ефективен и иновативен модел за устойчива социално- икономическа интеграция на хора от уязвимите групи на територията на Община Смолян в съответствие с общата цел на процедурата да допринесе за повишаване качеството на живот, социалното включване и намаляване на бедността, както и до трайната интеграция на представителите на уязвими групи чрез реализацията на комплексни мерки и прилагането на интегриран подход.

Общата стойност на проекта е 1 573 417, 65 лева, от които 1 183 459,15 лева по ОП„РЧР” и 389 95,50 лева по ОП „НОИР”

Срокът за изпълнение на проекта е до 30.06.2023г.

Проектът е насочен към повишаване на качеството на живот, намаляване на бедността и недопускане предаването на бедността през поколения. Концепцията се основава на междусекторен подход и комплекс от взаимно-допълващи се дейности, насочени към решаване на съществуващите проблеми пред лицата и семействата от уязвимите групи, съчетани с възможността за индивидуален подход, съобразен с потребностите и желанията на целевите групи.

Проектът включва редица дейности за трайна интеграция на пазара на труда, включващи мерки за активиране, мотивационно и професионално обучение, осигуряване на субсидирана заетост, както и за насърчаване на предприемачеството и самостоятелната стопанска дейност. Ще бъде развита интегрирана социално-здравна услуга в общността, която ще даде възможност за промоция на здравето, по-добро качество на живот и грижа за възрастните и хората с увреждания от маргинализираните групи.

Трайната интеграция изисква да бъдат реализирани дейности за преодоляване на негативните стереотипи спрямо ромската общност и популяризиране на културната идентичност на ромите, като пълноценна част от гражданското общество в Община Смолян и в България. Социално-икономическата интеграция е процес, който изисква продължителни и целенасочени усилия по отношение на децата и семействата. Целта е да се намали съществено делът на отпадналите от образование и да се работи с родителите за тяхното активно участие, включително и “училище за родители”.

Проектът включва широк кръг допълнителни занимания с ученици, застрашени от отпадане, както и подобряване на образователната среда в техните училища и детски градини.

Предвидени са и мерки за кариерно консултиране за осигуряване на успешен преход от образование към заетост.

Вирни се горе