Община Смолян с информация относно кандидатстване за енергийна ефективност на жилищни сгради

	Община Смолян с информация относно кандидатстване за енергийна ефективност на жилищни сгради

Във връзка с кандидатстването по ПРОЦЕДУРА BG-RRP-4.024 „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД - ЕТАП II“, с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост, Община Смолян информира всички заинтересовани лица, че ще приема заявления за участие до 10.12.2023 г., с оглед необходимото време за подготовка на проектните предложения.

Необходимите действия за подготовка на всички документи са описани в приложената презентация.

Образците на необходимите документи мога да бъдат изтеглени от линка под настоящото съобщение.

Срокът за кандидатстване през ИСУН 2020 е до 16.01.2024 г.

Общ размер на средствата по процедурата е 282 470 000 лв., от които за Южен централен район - 47 078 400,00 лв.

Сдруженията на собствениците могат да получат 80% безвъзмездна финансова помощ (само за СМР) и следва да финансират изпълнението на проектните предложения с 20 % собствен принос. Подробна информация за условията за кандидатстване е включена в приложената презентация и е приложени линк към самите насоки.

Препоръчваме на сдруженията на собствениците, които желаят да се възползват от тази възможност, преди провеждане на събранията за взимане на решение за кандидатстване и финализиране на документите, да се консултират със служителите в общината, отговорни за кандидатстване по процедурата.

Повече информация тук

Вирни се горе