Община Смолян предоставя по проект "Грижа в дома" на 277 жители

Община Смолян предоставя по проект "Грижа в дома" на 277 жители

Изпълнение на проект „Грижа в дома в община Смолян“

Проектът се изпълнява по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFPR002-2.001 "Грижа в дома", финансиран от Европейски социален фонд + чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027.

Предоставянето на интегрираните здравно-социални услуги стартира на 11 април 2023 година с 264 потребители от 22 населени места на територията на община Смолян.

До края на м. август 2023 година от интегрираните здравно-социални услуги и доставка на храни, лекарства и извършване на административни услуги са се възползвали 277 потребители, обслужвани от 47 домашни помощника, 4 медицински специалисти /2 медицински сестри, психолог, рехабилитатор/ и 6 работника доставки до домовете.

За осигуряване на качествено предоставяне на услугите и повишаване на уменията за работа в домашна среда с възрастни хора и хора с увреждания за домашните помощници и медицински специалисти бяха проведени обучения /въвеждащо и надграждащо/. За участниците в обученията се подготвиха и предоставиха учебни материали, осигурена необходимата техническа база.

В зависимост от индивидуалните и групови потребности и необходимостта от решаване на различни казуси, свързани с изпълнението на ежедневните дейности и взаимоотношения с потребителите, ежемесечно се провеждат групови и индивидуални супервизии. Целите на супервизиите са повишаване качеството на работа и подобряване организацията на работната среда. Чрез доверителни разговори се обсъждат възникнали проблеми, като се осмисля практическия опит с допълнителни теоретични познания и предприемане на мотивационни нагласи за позитивна промяна в изпълнение на ежедневните дейности в домовете на потребителите. Използват се и тестове за установяване нивото на сомооценка на всеки участник в супервизите.

Екипът на проекта ежемесечно посещава потребителите в техните домове, провежда разговори с тях относно качеството и удовлетвореността от предоставяната здравно-социална услуга, събира мнения и предложения за подобряване процеса на работа.

Програмата е отворена за включване на нови потребители, при условие че е наличен свободен човешки и часови ресурс.

Вирни се горе