Община Смолян подаде 65 проектни предложения за включване в първия етап за обновяване на жилищни сгради

Община Смолян подаде 65 проектни предложения за включване в първия етап за обновяване на жилищни сгради

Община Смолян подаде 65 проектни предложения за включване в първия етап за обновяване на жилищни сгради по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I“, с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост

Община Смолян подаде 65 проектни предложения за саниране на жилищни сгради по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“, компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“, финансирана със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост към Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Всички постъпили заявления от Сдруженията на собствениците за участие в процедурата, придружени от доклади за енергийно и техническо обследване, са обработени и подадени в системата ИСУН 2020 в рамките на обявения краен срок. Проектните предложения са на обща стойност 68 668 462,96 лева и РЗП 208 580,88 кв. м. жилищна площ.

Предстои да бъде извършена оценка и класиране на подадените проекти от оценителна комисия, определена с акт на Ръководителя на Структура за наблюдение и докладване (СНД) - Дирекция ,,Жилищна политика” на МРРБ на национално ниво, като оценяването и класирането на предложенията се извършва до три месеца от назначаването на комисията, съгласно ПМС 114 от 08 юни 2022 година за определяне на детайлни правила за предоставяне на средства на крайни получатели от Механизма за възстановяване и устойчивост. Редът и критериите за оценяване са определени в т. 16 и т. 17 от Насоките за кандидатстване. Предложения, получили минимум 72 точки на критерии за оценка на качеството, се класират в низходящ ред съобразно получената оценка, като за финансиране се предлагат всички предложения по реда на класирането до покриване на общия размер на бюджета по процедурата.

Сдруженията на собствениците ще бъдат своевременно уведомявани за евентуални въпроси от оценителната комисия и резултатите от класирането.

Одобрените сгради ще получат до 100 % безвъзмездна финансова помощ. Основната цел на програмата е подобряване енергийните характеристики на жилищните сгради, достигане на клас на енергопотребление минимум „В“ на многофамилните жилищни сгради, намаление на енергийното потребление на страната, редуциране на емисиите на парникови газове; стимулиране на минимум 30% спестяване на първична енергия за обновените жилищни сгради, намаляване на енергийната бедност, чрез намаляване на разходите за енергия, подобряване на условията и качеството за живот чрез технологично обновление и модернизиране на сградния фонд и др.

Списък на подадените заявления от Сдруженията на собствениците за участие в процедурата за финансиране на многофамилни жилищни сгради по ред на постъпване в Община Смолян може да видите тук

Вирни се горе