Община Смолян отпуска стипендии за специализация на лекари и медицински специалисти

Община Смолян отпуска стипендии за специализация на лекари и медицински специалисти

Кметът Николай Мелемов предлага на общинските съветници да дадат разрешение за отпускане на стипендии за специализация на лекари и медицински специалисти, работещи в лечебни заведения на територията на Община Смолян. Заседанието на местния парламент е следващата седмица – на 24 ноември от 13 часа.

С Решение от 25.02.2021 г., Общински съвет – Смолян е утвърдил средства за стипендии за лекари в размер на 10 000 лв. и средства за стипендии за обучаващи се медицински сестри в размер на 10 000 лв. Стипендиите се отпускат за обучение и специализация на лекари, медицински сестри, акушерки и лаборанти, изявили желание да работят пет години след специализация в МБАЛ Д-р Братан Шукеров“ АД - гр. Смолян. Средствата са предназначени за осигуряване и подкрепа на професионалното развитие на кадри в лечебното заведение за всяка календарна година, както и единствено с цел за придобиване на специалност. Право да кандидатстват за стипендии имат лица, постъпили за обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен „Магистър“ по медицина или „бакалавър“ по Здравни грижи по специалностите „медицинска сестра“, „Акушерка“, „Рентгенов лаборант“, „Медицински лаборант“ и „Рехабилитатор“. За подпомагане могат да кандидатстват и специализанти, придобили образователно-квалификационна степен „Магистър“ по медицина, както и лекари специализанти от други общини. Кандидатите следва да са български граждани, да са постъпили за специализация във висше учебно заведение по специалността медицина и здравни грижи и да са сключили предварителен трудов договор с болницата. Заявление се подава от лицата в деловодството на Община Смолян. На своето заседание Общинският съвет в Смолян трябва да вземе решение за утвърждаване на пет стипендии за специализация на лекари и пет стипендии за специализация на медицински специалисти по „Здравни грижи“ в размер на по 10 000 лв.

Вирни се горе