ОБЩИНА СМОЛЯН ОРГАНИЗИРА ПЪРВА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ И ТРУДОВА БОРСА

ОБЩИНА СМОЛЯН ОРГАНИЗИРА ПЪРВА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ И ТРУДОВА БОРСА

Община Смолян има удоволствието да Ви покани да участвате в първа пресконференция и Трудова борса по проект „По-близки и по-успешни в Община Смолян”, договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.056-0018-C01, BG05M9OP001-2.056-0018-2014BG05M2OP001-C01, който се финансира от Европейския социален фонд чрез две оперативни програми – ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. по интегрирана процедура BG05M9OP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2.

Пресконференцията ще се състои на 01.12.2022 г. /четвъртък/ от 11:30 ч., зала №247 в сградата на Община Смолян, адрес гр. Смолян, бул. „България“ №12. По време на събитието ще имате възможност да се запознаете с партньорите по проекта, предвидените дейности и очаквани резултати от изпълнението му.

От 12:30 ч. пред зала 247 ще се проведе Трудова борса с участието на работодатели – партньори, които ще представят информация за субсидираните свободни работни места, разкрити по проекта.

Вирни се горе