ОБЩИНА СМОЛЯН ОБЯВЯВА ПРИЕМ ЗА УЧАСТИЕ ПО ПРОЕКТ "МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ

ОБЩИНА СМОЛЯН ОБЯВЯВА ПРИЕМ ЗА УЧАСТИЕ ПО ПРОЕКТ "МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ

Приемът на заявления започва на 16 октомври т.г.

Община Смолян е бенефициент по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „За по-чист въздух!“ по приоритет 5 „Въздух“ и кандидатства с проект „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Смолян – фаза 2“

Целта на проекта е да допринесе за подобряване качеството на атмосферния въздух (КАВ) чрез намаляване наднормените нива на фини прахови частици (ФПЧ10) на територията на община Смолян, чрез подмяна на неефективните отоплителни уреди с ефективни такива, работещи на ток и/или пелети.

Допустими крайни получатели са само физически лица, собственици/съсобственици на самостоятелни обекти в едноетажни или многоетажни жилищни сгради в границите на населените места в община Смолян с приоритетно насочване на инвестициите в т.нар. „локални горещи точки“ по отношение на замърсяване на въздуха.

Допустими уреди за финансиране са отоплителни устройства:

  • Използващи единствено електричество (с изключение на електросъпротивителни отоплителни устройства и системи) – термопомпи Въздух-Въздух(климатици) и термопомпи Въздух-вода;

  • на пелети;

  • фотоволтаични системи за собствено потребление.

Във връзка с гореизложеното и постигането на максимална ефективност от изпълнението на проекта, Община Смолян обявява прием на заявления за участие в проект „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в община Смолян – фаза 2“, за финансиране по програма „Околна среда“ 2021-2027“ г.“ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16FFPR002-5.001 „За по-чист въздух!“ по приоритет 5 „Въздух“.

Допустими кандидати са домакинства, които към настоящия момент се отопляват с уреди на дърва и/или въглища. Изискуемите документи за кандидатстване са:

  • Заявление по образец и Декларации по образец;

  • Документ за собственост на жилището. ( Нотариален акт, договор за покупко-продажба).

Важно - Ако правото на собственост се основава на реализирано право на строеж, следва да се представи не само документ, удостоверяващ наличието на отстъпено право на строеж, но и документ, удостоверяващ, че то е надлежно упражнено: документ за въвеждане в експлоатация на основание чл.177, ал.2 или 3 от ЗУТ, удостоверение по чл.202, ал. 1 от ЗУТ, удостоверение по § 16, ал.1 или § 127, ал.1 от ЗУТ или друг еквивалентен документ, удостоверяващ право на собственост въз основа на реализираното право на строеж.

Недопустими за участие по настоящият проект са собственици получили финансиране по проект „ № BG16M1OP002-5.003-0004 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Смолян““

Важно: За домакинствата, които са подали заявления за кандидатстване и не са финансирани по проект „ № BG16M1OP002-5.003-0004 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Смолян“ при желание да продължат участието си по настоящия проект, попълват и подават декларация по образец, в която се декларира, че няма промяна на обстоятелствата посочени в подаденото заявления и че са запознати с новите изисквания.

Заявлението за участие, ведно с всички изискуеми документи, се попълват и подават лично от собственика на жилището. Документите могат да бъдат подадени в деловодството на община Смолян или чрез електронно сканирани документи в PDF формат на e-mail: merki.smolyan@gmail.com.

Краен срок за подаване на заявления за участие е 01.03.2024 г. При необходимост посоченият срок може да бъде удължен.

Приемът на заявления започва на 16.10.2023 г.

Образецът на заявление за участие и други необходими документи на сайта на Община Смолян на адрес:https://www.smolyan.bg/bg/news/view/5839

Вирни се горе