Община Смолян обявява прием на документи за потенциални потребители в социални жилища по проект

Община Смолян обявява прием на документи за потенциални потребители в социални жилища по проект

Община Смолян обявява прием на документи за потенциални потребители в социални жилища по проект „Изграждане на нови социални жилища в град Смолян” по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

Социалните жилища ще бъдат жилища общинска собственост, които са предвидени за настаняване на определена целева група, включваща уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение на територията на общината.

За социалните жилища могат да кандидатстват представители на следните целеви групи:

  1. Бездомни хора и/или такива, живеещи в много лоши битови условия; – лица, които нямат собствено жилище и не притежават движима или недвижима собственост и/или идеални части от нея, която може да бъде източник на доходи, както и не са сключили договор за безвъзмездно ползване на имот, не са настанени в специализирана институция на държавна и/или общинска издръжка, и в същото време отговарят на поне едно от следните условия:

  2. Родители с деца, вкл. непълнолетни родители, многодетни семейства, деца с влошено здраве и такива с увреждания;

  3. Хора в риск от бедност и социално изключване: лица, чийто среден доход на член от семейството за предходните 12 календарни месеца от всички източници е по-нисък от законоустановения месечен размер на гарантирания минимален доход за страната, определен с акт на Министерски съвет, за същия период от време. Семейството включва съпрузите, ненавършили пълнолетие деца, както и навършилите пълнолетие, ако продължават да учат, до придобиване на средно общо или професионално образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст /родени, припознати, осиновени, доведени, заварени, с изключение на сключилите брак/.

Към момента проект „Изграждане на нови социални жилища в град Смолян” по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 е временно спрян, като се очаква разяснения от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 за завършване на проекта.

Настоящия подбор на потребители е необходим във връзка с изпълнението на проект „По-близки и по-успешни в Община Смолян“, интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.056 Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2, финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж ” 2014-2020г., които е обвързан с проект „Изграждане на нови социални жилища в град Смолян” по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

Желаещите за настаняване в социалните жилища, които отговарят на горепосочените условия ще бъдат включени в дейности по проект „По-близки и по-успешни в Община Смолян“, по който се предвижда: интеграция на пазара на труда, включващи мерки за активиране, мотивационно и професионално обучение, осигуряване на субсидирана заетост, както и за насърчаване на предприемачеството и самостоятелната стопанска дейност.

Вирни се горе