Община Смолян обяви прием на потребители за новия Дневен център за хора с деменция

Община Смолян обяви прием на потребители за новия Дневен център за хора с деменция

Община Смолян обяви прием на документи на кандидат-потребители за ползване на социална услуга „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства – Смолян“.

Дневният център предлага социални услуги за лица с различни форми на деменция, като са създадени условия за цялостна грижа за тях през деня, свързани с предоставянето на храна, задоволяване на ежедневните, здравните, обучителни и рехабилитационните потребности, както и организация на свободното време.

Капацитетът на центъра е 40 потребителя.

Услугите, които центъра предлага могат да бъдат дневни, полудневни и почасови, както на място в Дневния център, така и като мобилни услуги за лица от общността в техните домове

Потребители на социалната услуга могат да бъдат:

Възрастни хора (над 18 г.) с различни форми на деменция и техните семейства;

Възрастни хора с различни форми на деменция, ползващи други социални услуги в общността, както и лицата, които се грижат за тях;

Възрастни хора с различни форми на деменция, ползващи услуги от резидентен тип в специализирани институции на територията на Община Смолян, и техните семейства;

Необходими документи за кандидатстване за ползване на услугата „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“:

Заявление-декларация по образец; Формуляр за самооценка по образец; Копие от документ за самоличност (за справка);

Копие на експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (при наличие); Копие на медицински протокол на ЛКК (при наличие);

Актуални медицински документи, с които се удостоверява здравословното състояние и наличието на поставена диагноза деменция;

Копие на удостоверение за настойничество/попечителство (при наличие);

Служебна бележка за настоящ адрес (при разлика с постоянен адрес). Други документи, доказващи потребности и състояние на потенциалния потребител на социални услуги – копие, като се изброяват:

Услугата „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“ се предоставя безвъзмездно на потребителите от община Смолян за срок от 12 месеца, в рамките на изпълнението на проекта.

След получаване на Заявление за ползване на социалната услуга „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“, експерти от Община Смолян ще извършат предварителна оценка на потребностите, като за целта се провежда среща със заявилото желание лице. Предварителната оценка е писмен документ, който удостоверява насочването от общината към ползването на услугата Дневен център.

След представянето на Предварителната оценка на потребностите и при постигане на съгласие за предоставяне на социалните услуги, потребителя (настойниците) подписват договор за ползване на социални услуги с ръководителя на „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“. Договорът включва писмена информация за социалните услуги, които се предоставят, опита и квалификацията на персонала, както и за условията и правилата за ползване на социалните услуги в Дневния център.

Документи ще се приемат всеки работен ден от 8,30 до 17,00 часа в Център за обслужване на гражданите – Деловодство на Общинска администрация Смолян, гр. Смолян, бул. „България“ №12.

Образци на заявления за кандидатстване могат да се получат в Център за обслужване на гражданите – Деловодство на Общинска администрация Смолян, гр. Смолян, бул. „България“ №12 или да се изтеглят от сайта на Община Смолян, раздел „Обяви и съобщения” – www.smolyan.bg.

С повече информация за „ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЦА С РАЗЛИЧНИ ФОРМИ НА ДЕМЕНЦИЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА – СМОЛЯН“ и ОБРАЗЦИ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ можете да се запознаете и изтеглите от прикачените файлове.

Вирни се горе