Община Смолян изпълнява социални услуги по проект „Патронажна грижа +

Община Смолян изпълнява социални услуги по проект „Патронажна грижа +

В епидемичната обстановка, свързана с Covid-19, Община Смолян работи по проект № BG05M9OP001-6.002-0121-C01 „Патронажна грижа + в община Смолян. Проектът, който се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., е с краен срок 17 юли 2022 г. На тел. 0301 67653 и 0889 999 342, помощ за закупуване на лекарства и хранителни стоки може да потърси всеки, карантиниран заради Covid-19. Освен в град Смолян, този тип услуга се предлага в Момчиловци и Кутела. На горещите телефони отговаря диспечер всеки работен ден от 8,30 ч. до 17 ч. Услугите се извършват със средства на потребителите при спазване на строги противоепидемични мерки и финансова отчетност от страна на работника доставки. Звено „Патронажна грижа“ към Общината поддържа връзка с Регионалната здравна инспекция – Смолян, откъдето всеки нуждаещ се може да бъде насочен и да получи предлаганата услуга.

Проектът, който се финансира с европейски средства, дава възможност да се осъществяват интегрирани здравно-социални услуги за лица с увреждания и възрастни хора над 54 години, в невъзможност за самообслужване. В зависимост от потребностите им, услугата се предоставя ежедневно или два-три пъти седмично, максимум до два часа. Медицински екип и 18 домашни помощници полагат грижи за тях. По проекта се осъществява и превенция на Covid-19 в осем социални услуги, делегирани от държавата дейности. 26 санитари, хигиенисти и портиери извършват допълнителни мерки за дезинфекция на сградния фонд, с цел предоставяне на защитена среда за лицата. Предоставят се лични предпазни средства за персонала, дезинфектанти, диспенсъри, портативни ултравиолетови бактерицидни лампи, оксиметър за измерване съдържанието на кислород в кръвта и др.

Вирни се горе