Община Смолян издаде 45 предписания за премахване на излезли от употреба автомобили

Община Смолян издаде 45 предписания за премахване на излезли от употреба автомобили

От началото на годината досега от Община Смолян са издадени 45 предписания за премахване на излезли от употреба моторни превозни средства (МПС). Общо три са репатрираните автомобила, 19 са доброволно премахнати. Издадени са десет заповеди за принудително премахване.

Срокът на предписанието за преместване е три месеца и започва да тече от деня, следващ посочената на стикера дата на поставяне. При неизпълнение, излезлите от употреба коли ще бъдат транспортирани до площадка за временно съхранение и разкомплектоване, и на собствениците им ще бъдат налагани санкции в размер от 300 до хиляда лева.

Съгласно Наредбата за управление на отпадъците в община Смолян се забранява съхраняването на излезли от употреба МПС на терени общинска собственост.

Вирни се горе