ОБЩИНА МАДАН ВЪВЕЖДА „СИНЯ ЗОНА“ И ОБОСОБЯВА ДВА ПЛАТЕНИ ПАРКИНГА

ОБЩИНА МАДАН ВЪВЕЖДА „СИНЯ ЗОНА“ И ОБОСОБЯВА ДВА ПЛАТЕНИ ПАРКИНГА

От 7 март в община #Мадан се въвежда „Синя зона“ за платено паркиране, обхващаща територията на ул „Обединение“ от №10 до №18 включително.

Режимът за кратковременно платено паркиране е валиден от понеделник до петък в часовия диапазон от 08.00 до 17.00 часа с изключение на официални празници и неработни дни.

→ НАЧИНИ НА ЗАПЛАЩАНЕ:

Изпращане на кратко съобщение (SMS) на номер 13308 на цена от 1,50 лв на час с ДДС от всички оператори + стойността на SMS;

Заплащане на касата в общината или в търговския обект /павилион/, намиращ се до сградата на НЧ „Иван Вазов – 1999“.

Преди заплащане с посочените начини, водачът на автомобила е длъжен да се увери, че регистрационния номер на автомобила е точно този, за който желае да заплати, следвайки точно указанията, изписани в указателните табели. В случай, че въведения номер е грешен или непълен, отговорността е изцяло на водача.

При надвишаване времето на паркиране, водачът на МПС може да заплати допълнително време преди изтичане на времето, за което е платил.

Дейностите, контрола и санкциите в зоните за платено паркиране се осъществява от служители определени със заповед на кмета на Община Мадан.

ПАРКИРАНЕ И ПРЕСТОЙ В ЗОНИТЕ ЗА ПЛАТЕНО И БЕЗПЛАТНО ПАРКИРАНЕ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ.

На местата, обозначени със знак Д21 – „Място за паркиране на пътни превозни средства, обслужващи хора с увреждания”, могат да престояват до 3 часа само автомобили, снабдени с карта, удостоверяваща правото на ползване на такова място. Картата трябва да бъде поставена в долният десен ъгъл на предното стъкло на ППС от вътрешната страна по начин, осигуряващ видимостта на изображението отвън. След изтичане на времето от 3 часа, автомобилите, снабдени с карта, удостоверяваща правото на ползване на такова място, престояват на мястото при режим на почасово платено паркиране, съгласно общите правилата за паркиране в зоната.

Моторни превозни средства със специален режим на движение, могат да паркират в платената зона при изпълнение на служебните си задължения, без заплащане и с неограничено времетраене.

МЕРКИ ПРИ НЕПРАВИЛНО ПАРКИРАНЕ.

Пътно превозно средство, което е паркирано в нарушение в зона за платено паркиране или без да е заплатена дължимата цена може да бъде принудително задържано, чрез използване на техническо средство тип „скоба”.

Същата мярка може да бъде приложена и по отношение на неправилно паркирани в общински улици и паркинги на територията на Община Мадан.

На предното стъкло на блокирания автомобил се поставя съобщение, че ППС е принудително задържано и указания за реда за разблокирането му.

При принудителното задържане със „скоба” водачът на ППС заплаща разхода по прилагането на техническото средство в размер на 25 лв плюс определената цена за час на престоя в зоната.

Разходите за времето през което ППС е престоявало в зона за платено паркиране се заплащат на мястото преди неговото отблокиране и се събират от длъжностните лица.

Вирни се горе