Община Мадан ще предоставя топъл обяд до 2025г.

Община Мадан ще предоставя топъл обяд до 2025г.

Кметът на Община Мадан подписа споразумение с Агенция за социално подпомагане за удължаване срока на Договор №BG05SFPR003-1.001-0070-С01 по проект „Топъл обяд в община Мадан“ до 30.09.2025г.

Община Мадан реализира проект „ Топъл обяд в община Мадан “ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, Европейски социален фонд плюс, Операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“ чрез Агенция за социално подпомагане. Социалната услуга „Топъл обяд“ се предоставя на 120 бр. лица от следните целеви групи:

лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;

лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от допълнителна подкрепа;

лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;

лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;

скитащи и бездомни лица;

лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.

Този вид услуга включва предоставяне на безплатна храна за обяд – супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт в работните дни за периода от 20.10.2022г. до 30.09.2025г. включително.

Храната се предоставя в гр. Мадан, както и в населените места на потребителите.

Стойността на един обяд за едно лице от целевата група е в размер на 3.20 лв. на ден.

На потребителите ще им бъдат предоставяни и съпътстващи мерки съобразно специфичните им потребности.

Разходите по проекта са на стойност 323 066,88 лева.

Проект „Топъл обяд в община Мадан“ се реализира съгласно Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, Европейски социален фонд плюс, Операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“ чрез Агенция за социално подпомагане.

Вирни се горе