Община Доспат ще предоставя социалната услуга „Грижа в дома”

Община Доспат ще предоставя социалната услуга „Грижа в дома”

На 12 декември се сключи Административен Договор№ BG05SFPR002-2.001-0067-С01 между Община #Доспат, представлявана от кмета инж. Елин Радев и Министерството на труда и социалната политика за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Проект „Грижа в дома в община Доспат“ по Процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 ”Грижа в дома”, финансирана от Европейския социален фонд плюс, чрез програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.

Проектът е на стойност 252 755,74 лева (двеста петдесет и две хиляди седемстотин петдесет и пет лв. и 74 ст.)

Съгласно условията, проекта ще бъде изпълнен за период от 13 месеца, считано от 15.12.2022 г., като същинското предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги (грижа в дома) е с продължителност от 12 месеца и ще стартират, считано от 15.01.2023 г.

В изпълнение на дейностите по проекта ще бъде осигурена грижа в домашна среда на 46 възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания.

За осъществяването на заложените дейности ще се назначат домашни санитари, психолог, медицинска сестра, координатор/диспечер и шофьор.

Услугите са безплатни за потребителите. Целта на проекта е да се осигури подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа. Ще бъдат разширени възможностите за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, вкл. и в контекста на пандемични ситуации.

В рамките на операцията ще се финансират следните дейности:

– предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания;

  1. Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания.

  2. Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, както и осигуряване на транспорт на персонала, предоставящ услугите, от/до домовете на лицата. Допустимо е също така заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите).

  3. Предоставяне на лицата от целевата група на информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания, включително консултации със специалисти при необходимост.

  4. Осигуряване на супервизия и обучения на служителите, предоставящи почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда.

Допустими целеви групи са: възрастни в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания; служители на доставчици на социални и интегрирани здравно-социални услуги.

Информация по отношение на кандидатстване, изисквания и срокове за прием на заявления от кандидат – потребителите и персонал, както и всичко свързано с изпълнението на проекта ще бъде официално обявена на страницата на Община Доспат.

Вирни се горе