Община Доспат продължава предоставянето на патронажна грижа

Община Доспат продължава предоставянето на патронажна грижа

Патронажната услуга по проект „Патронажна грижа + в община Доспат“, Договор №BG05M9OP001-6.004-0095-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова подкрепа по процедура „Патронажна грижа + – Компонент 2” се предоставя за период от шест месеца от всеки доставчик на община Доспат, считано от деня, следващ крайната дата за изпълнение на съответната дейност по Компонент 1 но не по-късно от 19.11.2022.

Обща стойност на проекта: 53 105,80 лв., в това число разходи по линия на ЕСФ Европейско финансиране (ЕСФ) – 53 105,80 лв.

Включва 2 основни дейности:

  1. Д1 – Патронажна грижа;

  2. Д2 – Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности.

По проектът се предоставят интегрирани социално-здравни услуги за лица с увреждания и лица в риск, във връзка с ограничаване разпространението и преодоляване на последиците от COVID-19, като осигурява подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности, във връзка с разпространението на COVID-19.

От интегрираните социално-здравни услуги (Патронажна грижа) се възползват следните целеви групи:

– хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност от самообслужване, лица над 54 г.;

– и други уязвими групи, вкл. лица, поставени под карантина във връзка с COVID-19, лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19 и т.н.

Дейностите, които се предоставят, са:

– Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица от целевите групи по проекта.

– Допълваща дейност: Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост (вкл. лекарства), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция).

– Предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране.

Патронажната услуга по Проект „Патронажна грижа +в община Доспат“, Договор № BG05M9OP001-6.004-0095-С01 е интегрирана здравно-социална услуга, която включва комплексното извършване на горепосочените дейности при един потребител, сумарно до 2 часа дневно.

Патронажната услуга се предоставя от персонал за помощ в дома и медицински персонал, които обслужват хората в техните домове, за да ги подпомогнат в ежедневните им дейности, съобразно индивидуалните потребности на всеки от тях.

Този екип извършва реалната работа с ползвателите на услугата като им предоставят почасови мобилни интегрирани здравно-социални грижи и услуги, психологическа подкрепа и консултиране в домашна среда.

Дейността усъвършенства достъпа и услугите в общността за хора, които поради различни ограничения от здравословен характер, са изключени от социалния живот, както и са изложени на риск от заразяване с COVID-19.

Патронажната грижа допринася за разширяване на социалните услуги, предоставяни в общността и за подобряване качеството на живот на хората от уязвимите групи и/или техните семейства.

Предоставяните дейности са безплатни за потребителите.

В община Доспат към момента има разкрити две социални услуги, делегирани от държавата дейности – Центърът за обществена подкрепа (ЦОП) и Център за деца и/или младежи с увреждания (ЦДМУ).

В условията на глобалната пандемия, предизвикана от разпространението на COVID 19, персоналът на услугите е изложен на огромно натоварване, причинено от усложнените условия на работа.

Чрез изпълнението на Проекта е осигурена спокойна и безопасна работна среда, както за персонала, така и за потребителите на социалните услуги, като за целта е включен допълнителен персонал – 5 човека за подпомагане на служителите в услугите, делегирани от държавата дейности.

Въведени са допълнителни мерки за дезинфекция на сградния фонд на социалните услуги, делегирана от държавата дейност, с цел предоставяне на защитена среда за лицата. Персоналът и потребителите на услугите са тестват при нужда за COVID-19.

Сред основните отговорности на назначените лица по „Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности“ са приемане и раздаване на личните предпазни средства за персонала, приемане на дезинфектантите и извършване на дезинфекция в услугата, организиране тестването на персонала и потребителите на социалните услуги и др.

Двете дейности по Проекта – „Патронажна грижа“ и „Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности“ – са с продължителност от половин година.

Вирни се горе