Община Девин предостави таблети на ученици от уязвими групи

Община Девин предостави таблети на ученици от уязвими групи

Община Девин предостави електронни устройства /таблети/ на СУ „Христо Ботев“, гр. Девин, предвидени за ползване от ученици от ромски произход и други уязвими групи при обучение от разстояние в електронна среда. Таблетите, които са 63 броя и са осигурени със средства по проект „Успяваме заедно – 2021/2022“, финансиран по Национална програма „Подпомагане на общините за реализиране на дейности за образователна десегрегация и превенция за недопускане на вторична сегрегация“. Проект „Успяваме заедно – 2021/2022“ се реализира в партньорство с три образователни институции: СУ „Христо Ботев“, гр. Девин, ПГЕ „А. С. Попов“, гр. Девин и ДГ „Здравец“, гр. Девин. За предоставяне на равен достъп до качествено образование е осигурен ежедневен безплатен транспорт на децата и учениците от кв. Забрал до образователните институции, в които се обучават. За организиране и осъществяване на дейности, осигуряващи редовно посещение на учебните заведения, от деца и ученици от ромски произход и други уязвими групи, задължително подлежащи на предучилищно и училищно образоване по проекта са назначени и четири образователни медиатора.

Вирни се горе