Община Девин подписа с МРРБ за финансиране на втората фаза за водопровода в Настан на стойност 2 675 767лв. без ДДС

  Община Девин подписа с МРРБ за финансиране на втората фаза за водопровода в Настан на стойност 2 675 767лв. без ДДС

С тази стъпка ще бъде подменена изцяло водопроводната мрежа в квартала

Временно изпълняващия длъжността кмет на Община Девин – инж. Николай Юруков подписа днес споразумение с Министерството на регионалното развитие и благоустройството за финансиране на втората фаза на изграждането, реконструкцията и рехабилитацията на вътрешната водопроводна мрежа и съоръжения в кв. Настан, заедно с предвидения за реконструкция тласкател. С реализирането на втората фаза от проекта на практика ще бъде реконструирана и рехабилитирана изцяло вътрешната водоснабдителна мрежа, снабдяваща жителите на кв. Настан с вода са питейно-битови нужди, като съществуващите силно амортизирани етернитови и стоманени тръби ще бъдат заменени с такива от полиетилен с висока плътност.

Вътрешната водоснабдителна мрежа на кв. Настан е с обща дължина от 7 440,31м. Нейната реконструкция и рехабилитация е условно разделена на две фази на изпълнение.

Първата фаза, която е в процес на изпълнение, включва един главен клон и 13 второстепенни клона с обща дължина 3 484,66м, с диаметър на тръбите от водопроводната мрежа между Ф200мм и Ф90мм, заедно с необходимите спирателни кранове, сградни водопроводни отклонения, автоматични въздушници и изпускатели, противопожарни хидранти и шахти за регулиране на налягането. Стойността на необходимите дейности за реализиране на първата фаза за изграждането, реконструкцията и рехабилитацията на вътрешната водопроводна мрежа и съоръжения в кв. Настан възлиза на 2 792 489 лв. без ДДС и е осигурена чрез подписване на споразумение между Община Девин и Министерството на регионалното развитие и благоустройството през октомври 2022г. Към настоящия момент, строително-монтажните работи за първата фаза са завършени на 98%, като предстои извършване на пробните изпитания на водопровода под налягане и асфалтовите работи.

Втората фаза на изграждането, реконструкцията и рехабилитацията на вътрешната водопроводна мрежа и съоръжения в кв. Настан, за която беше подписано днешното споразумение, се състой от 30 второстепенни клона и един тласкател с обща дължина от 3 955,65м. Диаметъра на тръбите от водопроводната мрежа е между Ф110мм и Ф63мм, а за тласкателя е Ф200м. Стойността на необходимите дейности за реализиране на втората фаза възлиза на 2 675 767лв. без ДДС.

Община Девин е провела обществена поръчка, има избран изпълнител и сключен договор за изпълнение на строително-монтажните работи, както и договори за авторски надзор и строителен надзор за целият обект на изграждане, реконструкция и рехабилитация на вътрешната водопроводна мрежа и съоръжения в кв. Настан, включващ и двете фази на изпълнение. По този начин дейностите по изпълнение на строително-монтажните работи за втората фаза могат да започнат моментално, без да има допълнително забавяне.

С подписването на днешното споразумение ще се осъществи дългоочакваното реализиране на обекта за изграждането, реконструкцията и рехабилитацията на цялата вътрешна водоснабдителна мрежа и съоръжения в кв. Настан в неговата цялост. Изпълнението на двете фази на проекта, ще доведе до подобряване на качеството и осигуряване на необходимото качество вода, предназначена за питейно-битово водоснабдяване за жителите на кв. Настан, постигнато чрез подмяна на тръбите и намаляване загубите на вода. По този начин ще бъде осигурено и опазване на водния ресурс, респективно преодоляване недостига на вода, намаляване на енергийното потребление и не на последно място – намаляване на екологичния отпечатък от генерираните отпадъчни води.

Вирни се горе