ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ ЩЕ ИЗПЪЛНЯВА ПРОЕКТ ЗА УКРЕПВАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ КАПАЦИТЕТ

ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ ЩЕ ИЗПЪЛНЯВА ПРОЕКТ ЗА УКРЕПВАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ КАПАЦИТЕТ

Община Чепеларе подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ за Проект № BG05SFPR0 02-2.002-0051-C01 „Укрепване на общинския капацитет на Община #Чепеларе“, финансиран от Европейския социален фонд + чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.

Реализирането на проекта ще стартира на 20.03.2023 г.

Основната му цел е да повиши качеството на предлаганите социални услуги, като подкрепи реформирането на системата на социалните услуги и улесняването на преходите към новите механизми на местно ниво, чрез развитие и укрепване на общинския капацитет на Община Чепеларе.

За целите на проекта ще бъде ремонтирано, оборудвано и обзаведено съществуващо помещение, пригодено за фронт-офис, с осигурен достъп за инвалиди.

Ще бъде наето едно лице за изпълнение на задълженията и отговорностите на Община Чепеларе във връзка с насочване за ползване на социални услуги в общността. Ще бъдат проведени обучение и супервизия на новонаетото лице и на други общински служители, ангажирани в сферата на социалните дейности.

Ще бъде изготвен анализ и проучвания от потребностите от социални услуги в община Чепеларе и разработена програма за развитие на качеството на социалните услуги. Ще бъде проведена разяснително-информационна кампания за предоставянето на социални и интегрирани здравно-социални услуги в общността.

В резултат ще бъде повишена информираността за възможностите за достъп до социални услуги, ще бъде повишен общинския капацитет в Община Чепеларе и ще се ускори предоставянето на по-ефективна, ефикасна и качествена грижа на лицата от най-уязвимите групи от населението.

Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца, а общата стойност възлиза на 35 364,00 лева.

Вирни се горе