Общественото обсъждане на Планът за интегрирано развитие на Смолян ще се проведе на 20 септември

Общественото обсъждане на Планът за интегрирано развитие на Смолян ще се проведе на 20 септември

Община Смолян е във финален етап от разработването и представянето на План за интегрирано развитие на община Смолян (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

ПИРО на община Смолян, който очертава средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на общината и идентифицира ключови проекти за 7-годишния период до 2027 г., в съответствие с интегрираната териториална стратегия за развитие на ЮЦР и общия устройствен план на общината.

Чрез заложените цели се осигурява пространствена, времева и фактическа координация на различни политики и ресурси за подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на общинската територия.

От 9 септември 2022 г., Проектът на Плана за интегрирано развитие на община Смолян и приложенията към него са предоставени за публични консултации. Със съдържанието на документа и неговите приложения може да се запознаете на страницата на Община Смолян.

Мнения, предложения, препоръки и коментари може да изпратите в срок до 7 Октомври 2022 г. на e-mail: project@smolyan.bg или като попълните анкетната форма, публикувана на адрес: https://docs.google.com/forms/

В тази връзка Община Смолян отправя покана към всички заинтересовани страни да се включат в представяне и обществено обсъждане на Проекта на План за интегрирано развитие на община Смолян (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

По време на събитието ще бъде представен и Финален доклад-отчет за изпълнението на интегриран план за градско възстановяване и развитие на Община Смолян за периода 2014-2020 г.

Общественото обсъждане ще се проведе на 20 Септември 2022 г., от 17:00 часа в зала 247 на Община Смолян.

Вирни се горе