ОбС Смолян ще заседава на 27 май

ОбС Смолян ще заседава на 27 май

Заседание на Общинския съвет ще се проведе на 27 май 2021 г. от 13.00 часа в сесийна зала на Община Смолян. В дневният ред са включени общо 13 точки. Сред по-важните от тях са:

Обезпечаване на авансово плащане по договор за безвъзмездна помощ Рег. № BGENERGY-2.001-0034-018, за изпълнението на проект BGENERGY-2.001-0034 „Рехабилитация и модернизация на системата за външно изкуствено осветление на гр. Смолян“, Процедура № BGENERGY-2.001 „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините“, по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021.

Предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги (патронажна грижа) и възлагане на услугата от общ икономически интерес във връзка с изпълнение на проект „Патронажна грижа + в община Смолян“, с регистрационен № BG05M9OP001-6.002-0121-C01.

Приемане на годишен доклад за 2020 година за наблюдение и оценка на изпълнението на Общински план за развитие на община Смолян за периода 2014-2020 година .

Приемане на общински план за младежта за 2021 година.

Съгласие за подписване на споразумение за партньорство във връзка с участието на Община Смолян като партньор на Сдружение „Платформа АГОРА – Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива“ в изпълнението на проект „Общински фондове за местни инициативи: устойчив модел за подкрепа на активните общности“ финансиран от Фондация „Америка за България“.

Определяне на необходимия брой служители, с които да се сключат временни трудови договори за проверки и опазване на околната среда. Докладва: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

Промяна в състава на Постоянните комисии на Общинския съвет-Смолян

Заседанието ще се проведе при спазване на всички разписани противоепидемични мерки и указания!

Вирни се горе